Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Referát domácich a zahraničných projektov

Display portlet menu

Referát domácich a zahraničných projektov

Domáce projekty

Zoznam kontaktných adries pre vysokoškolskú VaT na MŠ SR

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Projekty financované z Plánu obnovy

Grantové schémy

Zahraničné projekty

Referát projektov zabezpečuje analýzu, posudzovanie a vyhodnocovanie investičných a neinvestičných rozvojových projektov EÚ a zároveň vykonáva funkciu LEAR (Legal Entity Appointed Representative). V súvislosti s funkciou LEAR koordinuje a usmerňuje agendu spojenú s prípravou, monitorovaním a podporou riešenia medzinárodných projektov H2020.