Studies

Študentské ankety

Vedenie TUKE sa 26. marca 2019 stretlo s členmi študentskej časti akademického senátu TUKE, predsedami študentských častí akademických senátov fakúlt TUKE a predsedami študentských rád internátov.

Cieľom tohto stretnutia bolo vytvorenie priameho komunikačného kanálu medzi vedením TUKE a zástupcami študentov ako aj upevnenie vzájomnej dôvery. Počas troch hodín študentskí zástupcovia spolu s vedením diskutovali o vyhodnotení študentskej ankety, ktorá bola v uplynulom zimnom semestri dostupná v informačnom systéme MAIS a o problémoch, ktoré trápia študentov. Preberané témy sa zameriavali najmä na ubytovanie a ich prerábanie, kvalitu stravy a poskytovanie dotácie na stravu, nárastu zahraničných študentov a hygienu. Študenti počas stretnutia diskutovali s vedením univerzity taktiež o ďalších témach, ktoré trápia študentov jednotlivých fakúlt a internátov, pričom sa v aktívnej diskusii vedenie snažilo na konkrétne problémy poskytnúť okamžité riešenie.

Stretnutie malo u vedenia a taktiež študentov pozitívne ohlasy a preto sa vedenie Technickej univerzity v Košiciach rozhodlo usporiadať ďalšie diskusie so študentmi.

Nasledujúce stretnutie bude prístupné všetkým študentom dňa 15. apríla 2019 o 19.30 h v priestoroch Študentského domova Jedlíkova 7.

Do budúcna sa plánujú stretnutia v študentskom domove Němcovej 1 v Košiciach a ul. Budovateľská v Prešove.
 

VYJADRITE SVOJ NÁZOR!
Študentská anketa: Hodnotenie kvality vzdelávania na TUKE

Milé študentky a študenti!
Vyplňte anketu a pomôžte tak aj vy zlepšiť kvalitu výučby na TUKE!

Zapojiť sa môžete po prihlásení do IS MAIS:
https://student.tuke.sk/student/login.mais

Jediným cieľom tejto ankety je skvalitniť výučbu na TUKE - napraviť to, čo Vám pri učení sa prekáža a podporiť to, čo Vám pomáha. Zaujíma nás väčšinový názor, preto je dôležité, aby sa do ankety zapojilo čo najviac z Vás. Pri malej účasti získané informácie nezodpovedajú skutočným názorom študentov!
Pridajte, prosím, svoj názor k názorom ostatných! Vyjadrite sa o predmetoch, univerzite aj o sebe pomocou odpovedí na otázky, ktoré Vám anketa ponúka.

Tešíme sa na Vaše odpovede!

Podľa §70 ods. 1 písm. h zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má študent právo aspoň raz ročne možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch.
Na TUKE je Vám táto možnosť ponúknutá už od akademického roku 2006/2007 formou celouniverzitných študentských ankiet dvakrát ročne.

Aktuálna anketa je prístupná každému študentovi po prihlásení do akademického informačného systému MAIS. Prihlásenie je potrebné na to, aby každý študent hlasoval iba raz. Vedenie TUKE zaručuje anonymitu pri hlasovaní! V systéme sa neeviduje väzba medzi štúdiom študenta a vyplneným dotazníkom! Za ochranu osobných a dôverných údajov sú zodpovední konkrétni poverení pracovníci TUKE. Aktuálnou anketou sa hodnotí predchádzajúci semester Akademického roka.

Ďakujeme za Vašu účasť!

Vyhodnotenie účasti ankety Hodnotenie ZS 2018/2019

Vyhodnotenie účasti ankety Hodnotenie LS 2018/2019

Vyhodnotenie účasti ankety pre študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia AR 2019/2020

 
 

Pripomienky a problémy s anketami posielajte na mais@helpdesk.tuke.sk.