Studies

Študentské ankety

Vedenie TUKE sa 26. marca 2019 stretlo s členmi študentskej časti akademického senátu TUKE, predsedami študentských častí akademických senátov fakúlt TUKE a predsedami študentských rád internátov. Cieľom tohto stretnutia bolo vytvorenie priameho komunikačného kanálu medzi vedením TUKE a zástupcami študentov ako aj upevnenie vzájomnej dôvery. Počas troch hodín študentskí zástupcovia spolu s vedením diskutovali o vyhodnotení študentskej ankety, ktorá bola v uplynulom zimnom semestri dostupná v informačnom systéme MAIS a o problémoch, ktoré trápia študentov. Preberané témy sa zameriavali najmä na ubytovanie a ich prerábanie, kvalitu stravy a poskytovanie dotácie na stravu, nárastu zahraničných študentov a hygienu. Študenti počas stretnutia diskutovali s vedením univerzity taktiež o ďalších témach, ktoré trápia študentov jednotlivých fakúlt a internátov, pričom sa v aktívnej diskusii vedenie snažilo na konkrétne problémy poskytnúť okamžité riešenie. Stretnutie malo u vedenia a taktiež študentov pozitívne ohlasy a preto sa vedenie Technickej univerzity v Košiciach rozhodlo usporiadať ďalšie diskusie so študentmi.

Vyjadrite svoj názor!

Študentská anketa: Hodnotenie kvality vzdelávania na TUKE

Milé študentky a študenti, vyplňte anketu a pomôžte tak aj vy zlepšiť kvalitu výučby na TUKE!

Chcem vyjadriť svoj názor

Jediným cieľom tejto ankety je skvalitniť výučbu na TUKE – napraviť to, čo Vám pri učení sa prekáža a podporiť to, čo Vám pomáha. Zaujíma nás väčšinový názor, preto je dôležité, aby sa do ankety zapojilo čo najviac z Vás. Pri malej účasti získané informácie nezodpovedajú skutočným názorom študentov.

Pridajte, prosím, svoj názor k názorom ostatných. Vyjadrite sa o predmetoch, univerzite aj o sebe pomocou odpovedí na otázky, ktoré Vám anketa ponúka. Tešíme sa na Vaše odpovede!

Podľa §70 ods. 1 písm. h zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má študent právo aspoň raz ročne možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch. Na TUKE je Vám táto možnosť ponúknutá už od akademického roku 2006/2007 formou celouniverzitných študentských ankiet dvakrát ročne.

Aktuálna anketa je prístupná každému študentovi po prihlásení do akademického informačného systému MAIS. Prihlásenie je potrebné na to, aby každý študent hlasoval iba raz. Vedenie TUKE zaručuje anonymitu pri hlasovaní. V systéme sa neeviduje väzba medzi štúdiom študenta a vyplneným dotazníkom. Za ochranu osobných a dôverných údajov sú zodpovední konkrétni poverení pracovníci TUKE. Aktuálnou anketou sa hodnotí predchádzajúci semester Akademického roka.

Ďakujeme za Vašu účasť!

Vyhodnotenie účasti na ankete Hodnotenie ZS 2021/2022

Fakulta Počet študentov Počet respondentov Účasť v %
FBERG 1360 173 12,72%
FMMR 244 73 29,92%
SjF 1317 200 15,19%
FEI 3657 852 23,30%
SvF 751 168 22,37%
EkF 1091 261 23,92%
FVT 829 91 10,98%
FU 300 53 17,67%
LF 740 96 12,97%
TUKE 10289 1967 19,12%


Vyhodnotenie účasti na ankete Hodnotenie LS 2021/2022

Fakulta Počet študentov Počet respondentov Účasť v %
FBERG 1343 147 10,95%
FMMR 243 57 23,46%
SjF 1309 207 15,81%
FEI 3655 772 21,12%
SvF 746 190 25,47%
EkF 1083 180 16,62%
FVT 822 90 10,95%
FU 311 64 20,58%
LF 735 95 12,93%
TUKE 10247 1802 17,59%


Vyhodnotenie účasti na ankete pre študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia AR 2021/2022

Fakulta Počet študentov Počet respondentov Účasť v %
FBERG 440 89 20,23%
FMMR 51 19 37,25%
SjF 326 83 25,46%
FEI 1063 463 43,56%
SvF 218 83 38,07%
EkF 323 130 40,25%
FVT 215 55 25,58%
FU 57 19 33,33%
LF 217 35 16,13%
TUKE 2910 976 33,54%


Pripomienky a problémy s anketami posielajte na mais@helpdesk.tuke.sk.

Externé hodnotenie kvality na Technickej univerzite v Košiciach – Študentský prieskum Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Akademická štvrťhodinka.