doc. Ing. Peter Mésároš, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Peter Mésároš, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov inauguračnej prednášky:
Digitalizácia a informačná podpora pre ekonomicky efektívne a udržateľné riadenie stavebných projektov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
stavebníctvo
Miesto konania:
Podpredseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 28.10.2021 o 11.00 h sa na zasadnutí Vedeckej rady fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Petra Mésároša, PhD., docenta na Ústave technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Téma: “Digitalizácia a informačná podpora pre ekonomicky efektívne a udržateľné riadenie stavebných projektov“. Miesto konania: TUKE, SvF, zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice. Inauguračná prednáška bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Inzerát uverejnený v denníku SME 12.10.2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
28.06.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
SvF STU Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo) prof. dr. sc. Ivica Završki
Faculty of Civil Engineering, Zagreb University, Záhreb, Chorvátsko (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo (construction management)) prof. Dr. Ing. Martin Decký
SvF ŽU Žilina (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc.
SvF TU v Košiciach (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo)

členovia:
prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
SvF ŽU Žilina (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo)

prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
Civil Engineering Faculty, Cracow University of Technology, Krakov, Poľsko (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo (construction management))

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D.
FM PU v Prešove (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor podniková ekonomika a management)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SvF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania