Ing. Viktória Bajzecerová, PhD.

Display portlet menu

Ing. Viktória Bajzecerová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Viktória Bajzecerová, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov habilitačnej prednášky:
 
Názov habilitačnej práce:
Predpäté spriahnuté drevo-betónové panely s lepeným šmykovým spojením
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26.08.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
FAST, VŠB-TU v Ostrave, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor Teorie a konstrukce staveb)

doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
SvF, STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

doc. Ing. Kristián Sógel, PhD.
KRISTIAN SOGEL TIMBER & STRUCTURAL ENGINEERING, Tulipánova 881, Kvetoslavov (odborník z praxe, pôsobí vo vednej oblasti inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - statika drevených konštrukcií)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
SvF TU v Košiciach (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
FSv, ČVUT v Prahe, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů)

prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
SvF, ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia: