doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača

doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD.
Názov inauguračnej prednášky:
Progresívne nanokvapaliny pre elektroenergetiku
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
elektroenergetika
Miesto konania:
Dňa 19.03.2020 o 10:05 hod. sa v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Juraja Kurimského, PhD., pracovníka Katedry elektroenergetiky FEI TUKE s názvom: Progresívne nanokvapaliny pre elektroenergetiku.
Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 sa ruší inauguračná prednáška.
Dňa 04.06.2020 o 11:00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Juraja Kurimského, PhD., pracovníka Katedry elektroenergetiky FEI TUKE s názvom: Progresívne nanokvapaliny pre elektroenergetiku. Inauguračná prednáška sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejnej časti zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Denník SME dňa 03.03.2020
Denník SME dňa 19.05.2020
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
31.7.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
Katedra elektroenergetiky FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje inauguračné konanie) prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Katedra elektroenergetiky FEI VŠB TU Ostrava, ČR
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
Katedra elektroenergetiky FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje inauguračné konanie)

členovia:
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky, FEI STU v Bratislave

prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonov FEIT ŽU v Žiline

prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Katedra elektroenergetiky FEI VŠB TU Ostrava, ČR
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FEI TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 18.11.2020 vymenovaný za profesora prezidentkou SR