Vnútorný systém kvality

Študijné programy

Návrh nového študijného programu a návrh úpravy študijného programu

Návrh, vytváranie a poskytovanie študijných programov na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) je realizovaný na základe pravidiel vnútorného dokumentu „Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE“, ktorý vychádza zo štandardov kvality vydaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a na základe poslania a strategických cieľov TUKE v Dlhodobom zámere TUKE. (SP 2.1, SP 2.2.)

Koordináciu postupnosti krokov pri vypracovaní a následnej realizácii vnútorného systému zabezpečovania kvality na TUKE overuje Akreditačná rada TUKE. Nezaujaté, objektívne, odborné, transparentné a spravodlivé posúdenie študijných programov na TUKE zabezpečuje Akreditačná komisia TUKE.

Kvalitu študijných programov na I., II. a III. stupni vzdelávania zabezpečujú a overujú Rady študijných programov. Kvalitu študijných programov na III. stupni vzdelávania zabezpečujú aj Odborové komisie študijných odborov. Neoddeliteľnou súčasťou procesu návrhu a úpravy študijných programov sú študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. (SP 2.3, SP 2.4.)

Študijné programy TUKE sú priradené k študijným odborom a je v nich špecifikovaná úroveň kvalifikácie, ktorú študenti získajú ich úspešným absolvovaním. Úroveň kvalifikácie zodpovedá príslušnej úrovni vzdelania podľa Národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky s prepojením na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotne´ vzdelávanie. Obsahová náplň študijných programov je vytváraná vo väzbe na profil absolventa kde sú vymedzené verifikovateľné výstupy vzdelávania a v súlade s Vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE. (SP 2.5, SP 2.6, SP 2.7, SP 2.8)

V študijnom programe sú´ indikovane´ povolania, na výkon ktorých je potrebná´ získaná´ kvalifikácia, pričom sa dáva dôraz na uplatniteľnosť absolventov v danom študijnom odbore. TUKE aplikuje na indikovanie povolaní, na výkon ktorých je študent po absolvovaní študijného programu pripravený, štatistickú klasifikáciu zamestnaní SK ISCO­-08 podľa Z. z. č. 449/2020 a podľa sústavy povolaní. (SP 2.8.)

Študijné programy TUKE zaručujú prístup k aktuálnym vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam, vrátane prenositeľných spôsobilostí, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení. Odborný obsah, štruktúra, sekvencia predmetov a vzdelávacích činnosti´, štandardná dĺžka štúdia, pracovná záťaž pre jednotlivé študijné predmety vyjadrenú v ECTS kreditoch, podmienky na úspešne´ ukončenie štúdia a úroveň, povahu tvorivých činností, vyžadovanú na úspešné ukončenie štúdia, najmä vo väzbe na záverečnú prácu majú študijné programy uvedené v Opise študijného programu, Odporúčanom študijnom pláne a Informačných listoch predmetov. (SP 2.9, SP 2.10, SP 2.12)

Dokumenty

Schvaľovanie študijného programu

Študijné programy sú schvaľované v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému TUKE (dokument Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE). Nezávislé, nezaujaté, objektívne, odborne fundované, transparentné a spravodlivé posúdenie študijného programu na TUKE je zaručené nezávislým orgánom Akreditačnou komisiou TUKE. Do tohto procesu sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany (zloženie Akreditačnej komisie TUKE). Je zaručené, že osoby posudzujúce a schvaľujúce študijné programy sú iné ako osoby, ktoré pripravujú návrh študijného programu (zloženie Rady študijného programu, Akreditačnej rady TUKE a Akreditačnej komisie TUKE). (SP 3.1)

Dokumenty

Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta

Kvalitný priebeh štúdia, bližšie vymedzenie práv a povinností študentov I., II. a III. stupňa vzdelávania, učiteľov a iných zamestnancov je stanovený v Študijnom poriadku TUKE. Študijný program sa uskutočňuje priamo univerzite alebo na niektorej z fakúlt TUKE. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania a flexibilitu trajektórií učenia sa pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb a stimulujú študentov prijímať aktívnu rolu v procese učenia sa a rozvoji akademickej kariéry (Študijný poriadok TUKE, Štipendijný poriadok TUKE, Organizačná smernica Vzdelávanie H1, rovnosť príležitostí mužov a žien). (SP 4.1, SP 4.2)

TUKE umožňuje svojim študentom zodpovedajúce vzdelávanie sa aj mimo TUKE v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. (SP 4.2)

Študenti môžu využiť unikátne možnosti medzinárodných mobilít a stáží v rámci 360 partnerstiev v takmer 31 krajinách sveta. Okrem krajín EÚ zahŕňa aj svetové destinácie, ako USA, Brazíliu, Nový Zéland, Indiu, Čínu, Taiwan, Japonsko a iné. Benefitom je tiež možnosť získať dvojitý diplom s niektorou z partnerských univerzít vo Francúzsku.

Medzi TUKE a jej partnerskými inštitúciami v zahraničí prebieha spolupráca prostredníctvom:

 • výmenných pobytov (mobilít) pedagogicko­-výskumných pracovníkov a študentov všetkých
 • troch stupňov vysokoškolského štúdia,
 • spoločného výskumu a zdieľania výsledkov, vytvárania publikácií,
 • organizovania spoločných konferencií a účasťou na podujatiach v zahraničí, v rámci seminárov a kultúrnych programov,
 • realizácie a účasti na rôznych projektoch,
 • členstva v mobilitných sieťach,
 • iniciatív súvisiacich s členstvom TUKE v rôznych asociáciách.

Študenti sa zapájajú do vedecko­-výskumnej činnosti, umeleckej a publikačnej činnosti. (SP 4.3)

Študenti majú možnosť zakladať startup firmy už počas štúdia alebo sa zapájať do vedeckých a inovačných projektov. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM prostredníctvom Startup centra TUKE a Inkubátora TUKE.

Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE pravidelne organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v mesiaci november, ktorá je vyhlasovaná prorektorom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium na webovom sídle TUKE. Výzva vyhlasovaná rektorom TUKE alebo výzvy fakúlt na predkladanie žiadosti o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov do 30 rokov na TUKE / fakulte, ktoré sú zverejňované na webovom sídle TUKE / fakulty.

Študenti sa môžu zapájať aj do Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Zadávanie samostatných prác na cvičeniach, obhajoby zadaní na cvičeniach, semestrálnych a ročníkových projektov vedie študentov k posilneniu vnútornej motivácie neustále sa zdokonaľovať, vedie ich k dodržiavaniu princípov akademickej etiky. TUKE využíva výučbové metódy a metodológie podporujúcich kolaboratívnu prácu a štúdium (project­-based learning, problem­-based learning, agile, atď.). Kariérne poradenstvo zabezpečuje Centrum sociálno­-psychologickej podpory TUKE. (SP 4.4, SP 4.5)

V Študijnom poriadku TUKE, Študijných plánoch študijných programov a Informačných listoch predmetov sú stanovené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov. Kritériá na získanie priebežného a záverečného hodnotenia vyučujúci zverejňujú prostredníctvom Akademického informačného systému MAIS. Časový harmonogram štúdia zahŕňajúci skúškové obdobie pre udeľovanie hodnotení určuje Harmonogram akademického roka na TUKE. (SP 4.6, SP 4.7, SP 4.8)

V prípade obhajoby semestrálnych a ročníkových prác, komisionálnych skúšok a štátnych skúšok hodnotenie študentov študijného programu vykonáva viacero učiteľov. Ak je to možné aj cvičenia a prednášky. (SP 4.9)

Študenti majú možnosť využiť prostriedky nápravy voči výsledkom svojho hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent môže každú skúšku zopakovať. V prípade, že má pocit, že hodnotenie nie je spravodlivé, môže podať sťažnosť prodekanovi pre vzdelávanie príslušnej fakulty. Ak s vyriešením sťažností nie je spokojný podá sťažnosť na Referát kontroly a sťažností na rektoráte TUKE, ktorý rozhoduje o ďalšom postupe. V prípade, že sa objektivita procesu hodnotenia nepreukázala, vykoná sa komisionálne preskúšanie.

Zástupca študentov v študentskej časti Akademického senátu TUKE a Akademického senátu fakúlt môže v rámci interpelácií prenášať podnety súvisiace sa nespokojnosťou študentov pri hodnotení na Vedenie TUKE / fakúlt. (SP 4.10)

Dokumenty

Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov

TUKE má v Študijnom poriadku TUKE a v Poriadku prijímacieho konania TUKE (príloha č. 1 Štatútu TUKE) definované a verejne ľahko prístupné pravidlá štúdia vo všetkých fázach študijného cyklu, ktorými sú prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončenie štúdia, udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní. Pre študentov so špecifickými potrebami má TUKE zriadené podporné centrum Bezbariérové centrum TUKE a to počas prijímacieho konania a počas samotného štúdia, pri výbere povinne voliteľných predmetov a tempe štúdia. (5.1)

Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú vopred zverejnené a ľahko prístupné na hlavnom webovom sídle TUKE. Podmienky prijímacieho konania zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. TUKE má stanovené pravidlá v Metodickom pokyne k postupu akademického uznávania dokladov o ukončenom vzdelaní v zahraničí na uznávanie štúdia a v Metodickom pokyne Pôsobnosť TUKE a jej fakúlt v programe Európskeho spoločenstva Erasmus+ časti štúdia a podporuje tak domácu i zahraničnú mobilitu študentov. Technická univerzita v Košiciach je súčasťou silného konzorcia Ulysseus šiestich významných európskych univerzít a výskumných centier. Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga­-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovom sídle ulysseus.eu. (SP 5.2, SP 5.3)

V rámci uskutočňovania študijných programov na TUKE je zaručené efektívne využívanie nástrojov na zabezpečenie výskumnej integrity a na prevenciu a riešenie plagiátorstva a ďalších akademických podvodov čo je deklarované v Etickom kódexe zamestnanca TUKE, Disciplinárnom poriadku TUKE pre študentov a v Organizačnej smernici Záverečné a kvalifikačné práce. Študenti môžu poslať podnety na Referát kontroly a sťažností Rektorátu TUKE. Zástupca študentov v študentskej časti Akademického senátu TUKE a Akademického senátu fakúlt môže v rámci interpelácií prenášať podnety súvisiace sa nespokojnosťou študentov na Vedenie TUKE / fakúlt. (SP 5.4, SP 5.5)

Úspešné ukončenie študijného programu TUKE potvrdzuje udelením akademického titulu, vydaním vysokoškolského diplomu, ako aj vydávaním ďalšej dokumentácie (dodatok k diplomu) vysvetľujúcej získanú kvalifikáciu vrátane dosiahnutých výsledkov vzdelávania, kontext, úroveň a obsah úspešne zavŕšeného štúdia. Táto dokumentácia je v súlade so Študijným poriadkom TUKE, Organizačnou smernicou Vzdelávanie a Zásadami organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na TUKE. Na kontrolu splnenia podmienok pre udelenie akademického titulu sa využíva Akademický informačný systém MAIS a Knižničného informačného systému ETD lib TUKE. (SP 5.6)

Dokumenty

Učitelia študijného programu

TUKE zaručuje pre študijné programy učiteľov, ktorých kvalifikácia, rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov tvorivých činností, praktické skúsenosti, pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania, ktorých jazykové zručnosti zodpovedajú jazykom uskutočňovania ŠP a ktorých počet a pracovná kapacita a rozvrhnutie pracovnej záťaže zodpovedajú počtu študentov a personálnej náročnosti vzdelávacích činností. Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE sa riadi Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE. Odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich študijné programy je minimálne o stupeň vyššia než kvalifikácia dosahovaná jeho ukončením. (SP 6.1. SP 6.2)

Organizačná štruktúra TUKE

TUKE má určenú osobu, ktorá má príslušné kompetencie a nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu. Táto osoba pôsobí na funkčnom mieste profesora v príslušnom študijnom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas; ak ide o bakalársky študijný program, pôsobí na funkčnom mieste profesora alebo na funkčnom mieste docenta v príslušnom študijnom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas. Požiadavky sú stanovené vo Vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE a Organizačnej smernici Vzdelávanie. (SP 6.1, SP 6.2)

Profilový predmet študijného programu je predmet, ktorý zásadným spôsobom prispieva k dosiahnutiu profilu absolventa, t. j. cieľov a výstupov vzdelávania príslušného študijného programu. Profilové študijné predmety sú na TUKE štandardne zabezpečované vysokoškolskými učiteľmi na funkčnom mieste profesora alebo na funkčnom mieste docenta, ktorí pôsobia na TUKE v príslušnom študijnom odbore alebo súvisiacom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas. Pravidlá na výber osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu a pre ich výber tvorivej činnosti sú stanovené v prílohe č. 2 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE. (SP 6.3, SP 6.4)

Osoby, ktoré vedú záverečné práce, vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo praktickú činnosť na úrovni zodpovedajúcej stupňu ŠP v problematike odborného a tematického zamerania vedených prác. Školiteľmi dizertačných prác sú osoby na funkčnom mieste profesora alebo na funkčnom mieste docenta alebo inej obdobnej funkcii vo výskumnej inštitúcii zmluvne spolupracujúcej pri zabezpečovaní ŠP tretieho stupňa s TUKE. (SP 6.5)

Učitelia študijných programov rozvíjajú svoje odborné znalosti výskumnou činnosťou, spoluprácou s praxou a účasťou na odborných konferenciách a seminároch. Svoje jazykové znalosti zvyšujú v rámci štúdia 3. stupňa a následne na dobrovoľnej báze. Pedagogické zručnosti zvyšujú účasťou na kurze vysokoškolskej pedagogicky a manažérstva kvality vysokoškolskej výučby, ktorý poskytuje Oddelenie spoločenských vied (OSV je súčasťou celoškolského pracoviska Ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE). Ďalšie zručnosti získavajú absolvovaním profesijne orientovaných kurzov a školení podľa potrieb príslušného pracoviska. (SP 6.6)

Dokumenty

Tvorivá činnosť TUKE

Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijných programov preukazujú výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch, v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje na požadovanej úrovni v závislosti od jeho stupňa:

 • aspoň na významnej medzinárodnej úrovni, ak ide o študijný program tretieho stupňa;
 • aspoň na medzinárodne uznávanej úrovni, ak ide o študijný program druhého stupňa alebo študijný program spájajúci prvý a druhý stupeň;
 • aspoň na národne uznávanej úrovni, ak ide o študijný program prvého stupňa.

TUKE má určené osoby, ktoré zabezpečujú profilové predmety študijného programu alebo majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačných konaní a inauguračných konaní v príslušnej oblasti posudzovania.

Výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa študijný program uskutočňuje na požadovanej úrovni v závislosti od jeho stupňa, učitelia TUKE zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú predložením Výstupu tvorivej činnosti a aktualizovaním Vedecko/umelecko­-pedagogickej charakteristiky.

Dokumenty

Zdroje na zabezpečenie študijného programu a podporu študentov

TUKE má zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijných programov, ktoré sú zárukou na dosahovanie stanovených cieľov a výstupov vzdelávania. Ide najmä o posluchárne, učebne, študovne, laboratóriá a laboratórne prístroje a iné potrebné vybavenie, technické prostriedky a vybavenie, ateliéry, dielne, projektové a umelecké štúdiá, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno­-výcvikové zariadenia, športové haly, športoviská, univerzitnú knižnicu, prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačné a komunikačné technológie a externé služby. Zodpovedajúce financovanie je každoročne deklarované vo Výročnej správe o hospodárení TUKE. (SP 8.1)

V prípade, ak sú vzdelávacie činnosti poskytované dištančnou alebo kombinovanou metódou, má TUKE zabezpečené systémy na správu obsahu kurzov a na správu vzdelávania a študentom je zaručený prístup k obsahu kurzov, k ďalším študijným materiálom a informačné a komunikačné technológie určené na online komunikáciu so študentom (Microsoft Teams, CISCO Webex, Systém na riadenie výučby / Learning Management System (LMS) MOODLE a pod.). (SP 8.2)

TUKE má zabezpečený podporný odborný personál študijných poradcov, ktorí kompetentnosťou a počtom zodpovedajú potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy. Ich úlohou je informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných študijných plánov, upozorňovať vedenie TUKE alebo fakulty na prípadné problémy vo výchovno­-vzdelávacom procese a spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov. (SP 8.3)

TUKE udržiava záväzné partnerstvá, ktoré umožňujú účasť relevantných zainteresovaných strán na zabezpečovaní kvality, realizácii a rozvoji študijného programu. (SP 8.4)

Okrem vedy, výskumu a vzdelávania podporuje TUKE aj spoločenské, kultúrne a športové aktivity, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti. Kariérne a sociálno­- psychologické poradenstvo – pomoc v procese adaptácie na vysokoškolské štúdium hlavne pre zahraničných študentov zabezpečuje celouniverzitné pracovisko Centrum sociálno­-psychologickej podpory.

TUKE študentom zabezpečuje primerané sociálne zabezpečenie, športové, kultúrne, duchovné a spoločenské vyžitie počas štúdia. (SP 8.6, SP 8.7).

Sociálna podpora – poskytovanie sociálnych štipendií, tehotenských štipendií, štipendií z vlastných zdrojov TUKE / fakulty a tehotenské štipendium.

Športové činnosti – organizovaný šport v športových kluboch SLAVIA TUKEAkademik TU.

Mimoštudijné aktivity ponúkajú dostatočné odreagovanie sa v rámci 15 druhov športov. Kolektívne športy ako basketbal, florbal, či tradičnejší futbal utužia medziľudské vzťahy a atletika posilní osobnostné vlastnosti jednotlivca. Na výber sú aj moderné športy, medzi ktoré patrí softbal, tabata, SM – systém, či body work. Športové aktivity je možné realizovať na športoviskách TUKE a to na štadióne s prírodnou trávou, 8 telocvičniach, baseballovom ihrisku, squashových a tenisových kurtoch (Oddelenie akademického športu).

Kultúrne činnosti – spevácky zbor Collegium Technicum, folklórny súbor Jahodná, folklórny súbor Borievka, výstavný priestor Campus Gallery, kreuje sa Symfonický orchester TUKE. Aktuálne informácie šíri študentská televízia a rádio.

Duchovné poradenstvoUniverzitné pastoračné centrum TUKE

Poradenstvo v oblasti mobilítÚsek zahraničných vzťahov a mobilít

Spoločenské vyžitie – vysokoškolské kluby V­-klub, T­-klub.

Všeobecné poradenstvo, orientácia v organizácii štúdia a areáli TUKE, možnosti štúdia a mimoškolských aktivitách; Informačné a poradenské centrum TUKE I­-CUBE.

TUKE vydáva univerzitný časopis s názvom HALÓ TU.

Podujatia organizované v kampuse univerzity lákajú návštevníkov z celého regiónu, a tým je TUKE centrom vzdelania a zároveň kultúrneho života v Košiciach. Kampus univerzity je tiež vhodným miestom pre stretávanie sa študentov a relax. V areáli TUKE sa organizujú podujatia, ktoré sú v Košiciach mimoriadne obľúbené, ako Balónová fiesta, Biela noc, či potulky s Milanom Kolcunom, na ktorých sa návštevníci dozvedajú o významných historických udalostiach z dejín univerzity a mesta.

Ponuka mimoškolských aktivít TUKE pre študentov je prístupná na hlavnom webovom sídle TUKE.

Študenti ŠP majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. Mobilita a stáže majú dlhodobý (ULYSSEUS, CEEPUS) alebo krátkodobý charakter (projekty podľa konkrétnej ponuky, stáže v súkromných spoločnostiach). Podpora na webovom sídle TUKE Erasmus+. Technická univerzita v Košiciach je súčasťou silného konzorcia Ulysseus šiestich významných európskych univerzít a výskumných centier. Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovom sídle ulysseus.eu. (SP 8.8)

TUKE poskytuje individualizovanú podporu a vytvára vhodné podmienky pre študentov so špecifickými potrebami v rámci Bezbariérového centra TUKE (BBC TUKE). TUKE je jedným z dvoch metodických centier pre študentov so špecifickými potrebami na Slovensku, ktoré sú zriadené na základe § 100 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. BBC TUKE plní svoju hlavnú funkciu v duchu vysokoškolského zákona ako podporné centrum pre študentov so špecifickými potrebami, a to počas prijímacieho konania i samotného štúdia už 22 rokov (zriadenie 1. 7. 2000). Súčasťou týchto aktivít je aj vyhodnocovanie schopností študentov so špecifickými potrebami a príprava návrhov vhodných podporných technológií, asistenčných služieb a vzdelávacích metód pre zvýšenie ich sebestačnosti pri štúdiu a celkovej úrovne prístupu k vzdelávacím zdrojom. Na základe tohto hodnotenia je študent zaradený do príslušnej kategórie v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 458/2012 o minimálnych nárokoch študentov so špecifickými potrebami a sú pre neho vypracované odporúčania na individuálne formy podpory študenta so špecifickými potrebami. Pri tejto činnosti úzko spolupracuje so študijnými oddeleniami jednotlivých fakúlt, prodekanmi a koordinátormi pre podporu študentov so špecifickými potrebami. Okrem týchto hlavných úloh BBC TUKE plní aj technicko­-poradenskú činnosť, poskytuje technické prostriedky a realizuje tréningy pre užívateľov špeciálnej techniky, vrátane softvéru, metodickej a výcvikovej činnosti pre podporu študentov so špecifickými potrebami pred a počas vysokoškolského vzdelávania. (SP 8.9)

Dokumenty

Zhromažďovanie, spracovanie a zverejňovanie informácií o študijnom programe

TUKE zbiera, analyzuje a využíva relevantné informácie na efektívne manažovanie študijných programov a ďalších aktivít. (SP 9.1) TUKE spracováva nasledovné údaje:

 • Údaje o uchádzačoch.
 • Údaje o študentoch.
 • Spätnú väzbu od študentov.
 • Spätnú väzbu od zamestnávateľov.
 • Spätnú väzbu od absolventov.

Anketa pre 1. ročník 1. stupňa štúdia

Meranie spokojnosti študentov prichádzajúcich na štúdium je zamerané na monitorovanie kvality propagácie štúdia, ktoré sa realizuje elektronicky pomocou akademického IS modulu „Študentské ankety“. Ide o anketu pre študentov 1. ročníka 1. stupňa vzdelávania. Anketa sa spúšťa súčasne pre študentov všetkých fakúlt TUKE a je anonymná.

Anketa hodnotenie zimného a letného semestra

Spokojnosť študentov s priebehom štúdia a objektivitou hodnotenia predmetov je meraná prostredníctvom ankiet, a to dvakrát za akademický rok vždy po ukončení semestra (za zimný a za letný semester). Študenti sa v tejto ankete majú možnosť vyjadriť aj ku kvalite študijných programov, kvalite učiteľov, kvalite podporných služieb a kvalite prostredia TUKE. Anketa hodnotenie zimného a hodnotenie letného semestra sa spúšťa elektronicky pomocou akademického IS modulu „Študentské ankety“. Anketa sa spúšťa súčasne pre študentov všetkých fakúlt TUKE a je anonymná.

Anketa pre zahraničných študentov TUKE

Cieľom ankety pre zahraničných študentov TUKE je identifikovať najvýraznejšie/najdôležitejšie /najvypuklejšie problémy, s ktorými sa zahraniční študenti po príchode na Slovensko stretávajú. Závery tejto ankety sú vyhodnocované a využívané v procese adaptácie zahraničných študentov na TUKE. Anketa sa spúšťa v zimnom semestri elektronicky pomocou akademického IS modulu „Študentské ankety“. Anketa sa spúšťa súčasne pre všetkých zahraničných študentov fakúlt TUKE študujúcich v cudzom jazyku a je anonymná.

Sledovanie uplatnenia absolventov TUKE

Úlohou sledovania uplatnenia absolventov je naplniť potreby TUKE v oblasti zabezpečovania kvality vzdelávania a neustáleho rozvíjania sa. Systém sledovania poskytuje nielen spätnú väzbu o štúdiu na TUKE, ale taktiež podklady pre návrh nových a úpravu existujúcich študijných programov, plánovanie a implementáciu procesov výučby ako aj iných dodatočných procesov.

Pre vyhodnocovanie údajov o absolventoch, študentoch a uchádzačoch využíva manažérsku nadstavbu nad informačným systémom MAIS – COGNOS.

Ankety sú pre študentov TUKE prístupné prostredníctvom akademického informačného systému. Celkové výsledky o účasti na jednotlivých fakultách sú zverejňované na webovom sídle TUKE.

Všetky informácie o študijných programoch v slovenskom a anglickom jazyku sú zverejnené na webovom sídle. (SP 10.1)

Všetky aktuálne informácie o študijných programoch a štúdiu na univerzite sú verejne dostupné na webovom sídle TUKE, ako aj na webových sídlach deviatich fakúlt:

Správa študijných programov prebieha prostredníctvom Akademického informačného systému MAIS, komplexného informačného systému, ktorý je využívaný na riadenie štúdia vo všetkých troch stupňoch vzdelávania na TUKE.

Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijného programu

Cieľom je objektívne hodnotenie vzdelávacieho procesu, zistenie pozitív a negatív procesu vzdelávania, analýza príčin (záujem/nezáujem, úspešnosť/neúspešnosť štúdia) a návrh nápravných opatrení.

Hodnotenie úspešnosti štúdia (kritériá)

 • počet postupujúcich študentov v štúdiu (pri zápise na študijný program na začiatku akademického roka),
 • výsledky štúdia, jednotlivo a priebežne v predmetoch na základe výsledkov v IS,
 • počet študentov poberajúcich motivačné štipendium.

Účel: hľadanie a odstránenie príčin neúspešnosti v štúdiu, nedostatkov.

Študentské ankety (anketový prieskum mienky študentov)

Informácie študentov k úrovni poskytovaného vzdelávania a podmienok na štúdium. Prieskum sa realizuje dvakrát ročne, anonymne, vyplnením formuláru cez IS. Materiálny a technický prieskum zabezpečuje rektorát TUKE v súčinnosti s Ústavom výpočtovej techniky. Účasť na prieskume je na dobrovoľnej báze.

Účel: odstránenie nedostatkov organizačno­-personálneho a materiálno­-technického zabezpečenia výučby a podmienok k štúdiu.

Hodnotenie ukazovateľov vzdelávania

TUKE a jej súčasti sledujú a vyhodnocujú súbor ukazovateľov vzdelávania (prijímacie konanie, priebeh, ukončenia štúdia; učenie sa, vyučovanie, hodnotenie orientované na študenta; učitelia; tvorivá činnosť a habilitačné konanie a inauguračné konanie). Hodnotenie ukazovateľov vzdelávania sa využívajú hlavne pri priebežnom monitorovaní a periodickom hodnotení študijného programu a vyhodnocujú sa 1-krát ročne.

Hospitácie

 • Informácie z výučby (hospitácie na výučbe predmetov vykonáva predovšetkým vedúci pracoviska zodpovedného za ŠP, osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety a osoba zodpovedná za študijný program). Prorektor a prodekan pre vzdelávaciu činnosť môže vykonať hospitáciu výučby najmä vzhľadom na výsledky ankety, v ktorej študenti hodnotia kvalitu vzdelávacej činnosti a ďalších podnetov súvisiacich s kvalitou vzdelávacej činnosti.
 • Informácie z priebehu štátnych skúšok.

Účel: kontrola úrovne vzdelávania, pripravenosti výučby, kontrola hodnotenia spôsobilosti učiteľov, kontrola účasti a aktivity študentov na výučbe, kontrola pripravenosti výučby.

Kritériá hodnotenia vyťaženosti pedagógov (tvorba rozvrhov)

 • efektivita metód vzdelávania a vyťaženia učiteľov,
 • ročné hodnotenie pedagogických výkonov zamestnancov v oblasti pedagogiky.

Hodnotenie štátnych skúšok (kritériá)

 • výsledky štátnej skúšky z predmetu Záverečná práca,
 • výsledky jednotlivých ŠS z predmetov,
 • počet študentov s hodnotením „prospel s vyznamenaním“,
 • počet ocenení za vynikajúcu záverečnú prácu.

Sledovanie uplatnenia absolventov

Úlohou sledovania uplatnenia absolventov je naplniť potreby TUKE v oblasti zabezpečovania kvality vzdelávania a neustáleho rozvíjania sa. Systém sledovania poskytuje nielen spätnú väzbu, ale taktiež podklady pre návrh nových študijných programov, plánovanie a implementáciu procesov výučby a pod.

Dokumenty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data
Upozornenie

Upozornenie

Našla sa neplatná konfigurácia. Kontaktujte administrátora.