Vnútorný systém kvality

Právomoci a zodpovednosti

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) vo svojom strategickom riadení dôsledne uplatňuje politiky na zabezpečovanie kvality. TUKE prijala primárnu zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania na všetkých svojich súčastiach, na všetkých úrovniach a vo všetkých aspektoch.

Overovanie kvality na úrovni TUKE koordinuje Akreditačná rada TUKE (AR TUKE) a Akreditačná komisia TUKE (AK TUKE). Nezávislosť a komplexnosť overovania kvality je zvýraznená zastúpením študentov v oboch orgánoch a zastúpením externých zainteresovaných strán v AK TUKE.

Akreditačná rada TUKE je poradným orgánom rektora, ktorého poslaním je koordinácia postupnosti krokov pri vypracovaní a následnej realizácii vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach.

Akreditačná komisia TUKE je nezávislý orgán, ktorý v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE nezaujate, objektívne, odborne, transparentne a spravodlivo schvaľuje akreditáciu študijných programov v tých študijných odboroch a v stupňoch vysokoškolského vzdelávania na TUKE, v ktorých TUKE získala oprávnenie vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Kvalitu študijných programov garantujú Rady študijných programov a Fakultné odborové komisie (prípadne Univerzitná odborová komisia).

Rada študijného programu pozostáva z:

  • osoby zodpovednej za študijný program, ktorý je jej predsedom;
  • štyroch učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety v danom študijnom programe;
  • jedného zástupcu študentov za každý stupeň vzdelávania, v ktorom sa uskutočňuje študijný program pre obsahovo nadväzujúce študijné programy;
  • troch konzultantov ako zástupcov externých zainteresovaných strán alebo absolventov daného študijného programu, ktorí nie sú členom akademickej obce nositeľa oprávnenia a nie sú riadnymi členmi Rady študijného programu.

Do procesu zabezpečovania a overovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE sú zainteresovaní:

Overovanie kvality Zabezpečovanie kvality

Súvisiace dokumenty

Zodpovednosti za zabezpečovanie kvality na TUKE sú vymedzené podľa:

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data
Upozornenie

Upozornenie

Našla sa neplatná konfigurácia. Kontaktujte administrátora.