Univerzita

Vnútorný systém kvality

Študijné
programy
Habilitácie
a Inaugurácie
Indikátory
kvality
Právomoci
a zodpovednosti

Vnútorný systém zabezpečovania kvality (VSZK) vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) upravuje spôsob napĺňania poslania TUKE v oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom:

  • stratégie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality výskumnej činnosti, umeleckej činnosti alebo ďalšej tvorivej činnosti,
  • procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality tvorivej činnosti,
  • prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním na TUKE v príslušnom študijnom odbore.

Vnútorný systém je rozčlenený na:

  1. Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE
  2. Štandardy pre schvaľovanie riadenie a hodnotenie kvality študijných programov na TUKE
  3. Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na TUKE

Hlavné orgány podieľajúce sa na overovaní kvality na TUKE

Hlavné dokumenty

Zodpovednosti za zabezpečovanie kvality na TUKE sú vymedzené podľa:

Externá dokumentácia

TUKE má od roku 2006 implementovaný a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, ktorého dokumentácia je súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE.

Na TUKE pôsobí Rada kvality pre ISO 9001, ktorá zabezpečuje kompatibilitu systému riadenia celej TUKE, všetkých organizačných jednotiek a procesov s požiadavkami normy STN EN ISO 9001.

Súčasťou organizačnej štruktúry TUKE je od roku 2022 aj nezávislý orgán Akreditačná komisia TUKE a poradný orgán rektora Akreditačná rada TUKE.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data
Upozornenie

Upozornenie

Našla sa neplatná konfigurácia. Kontaktujte administrátora.