Informácie o štúdiu na UTV

Podmienky prijatia:

 • vek od 40 rokov, ukončená stredná škola s maturitou, zaplatenie zápisného

Termín podania prihlášky:

 • do 30. augusta príslušného kalendárneho roka

Zápisné za ak. r.:

 • 50 EUR / akademický rok pre dôchodcov, nezamestnaných a ZŤP
 • 70 EUR / akademický rok pre zamestnaných a zamestnaných dôchodcov

Číslo účtu:

 • SK10 8180 0000 0070 0006 5623
  (správa pre prijímateľa: meno, ročník, študijný odbor)
  Poplatok za zápisné zatiaľ neuhrádzajte. Na zaplatenie poplatku budete vyzvaní.

Spôsob štúdia:

 • formou prednášok každý druhý piatok od 9.00 – 12.00 h,
 • štúdium je 6-semestrálne, 1 semester má 7 prednášok,
 • štúdium končí testom,
 • 1. ročník je pre všetky študijné odbory spoločný,
 • po ukončení 1.ročníka sa študent prihlasuje na konkrétny študijný odbor,
 • celé štúdium sa končí slávnostnou promóciou,
 • štúdium je záujmové – nezvyšuje sa ním odborná kvalifikácia.

Dĺžka štúdia:

 • 3 roky

Garanti UTV:

 • Technická univerzita v Košiciach
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Študijné odbory:

 • Psychohygiena
 • Informatika a informačné technológie
 • Stavebníctvo a architektúra
 • Veterinárna medicína
 • Farmácia
 • Rodinné a verejné financie
 • Dejiny umenia
 • Anglický jazyk
 • Letecká doprava
 • Sociológia a sociálna psychológia
 • Geoturizmus
 • Košice na križovatkách dejín

Organizačný poriadok UTV

Študijný poriadok UTV

Študijná literatúra pre 1. všeobecný ročník