Úsek vzdelávania

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Aktuality Informácie o štúdiu Študijné odbory a odborní garanti Prihlasovanie sa na UTV Harmonogram akademického roka UTV Literatúra Fotogaléria Kontakt

Viac ako 30 rokov vzdelávania na Univerzite tretieho veku v Košiciach

Univerzita tretieho veku Technickej univerzity v Košiciach (UTV) vznikla v roku 1992 ako dvojročné záujmové štúdium. Od roku 1996 UTV prešla na trojročné štúdium. Riadi ju prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach. Štúdium je organizované v spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Od roku 1995 je členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV), ktorá bola založená z iniciatívy univerzít a vysokých škôl v SR. Celkový počet absolventov za celé obdobie činnosti UTV v Košiciach je 3 797.

Do 1. ročníka Univerzity tretieho veku je možné podať prihlášku do konca júla príslušného kalendárneho roka. Podmienkou prijatia na štúdium je vek aspoň 40 rokov, ukončená stredná škola s maturitou a zaplatenie zápisného.

Štúdium 1. ročníka je pre všetky študijné odbory (ŠO) spoločné. Prebiehajú v ňom úvodné prednášky z celého spektra ŠO. Akademický rok je rozdelený do 2 semestrov. V rámci jedného semestra je 7 prednášok. Kontrola a hodnotenie výsledkov štúdia sa uskutočňuje po skončení semestra. Vykonáva sa formou, ktorú oznámi garant ŠO na začiatku semestra (spravidla je to test s 3-variantnými odpoveďami). Hodnotenie je 2-stupňové vyhovel / nevyhovel. Úspešným vykonaním záverečných testov v 1. ročníku sa študenti môžu zapísať na študijný odbor, ktorý sa potom študuje 2 roky. Po ukončení štúdia sú študentom na slávnostnej promócii odovzdávané osvedčenia o absolvovaní záujmového štúdia tretieho veku v Košiciach.