Štartovací balík investičných prvkov do CŽV na TUKE

Display portlet menu

Štartovací balík investičných prvkov do CŽV na TUKE

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach

Názov projektu: Štartovací balík investičných prvkov do CŽV na TUKE

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Konkrétny cieľ: 312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Oblasť intervencie: 117 - Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj usmerňovaním pri výbere povolania a potvrdzovaním nadobudnutých zručností.

Projekt je zameraný na zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie kvalifikácie prac. sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania a to konkrétne vo vybraných podnikoch pre naštartovanie stratégie Priemysel 4 na Slovensku s cieľom zvýšenia kvality a efektívnosti CŽV a s dôrazom na kľúčové kompetencie a zvyšovanie kvalifikácie.

Aktivity projektu:

  1. Nadviazanie spolupráce v CŽV, s vybranými priemyselnými podnikmi a vývoj a príprava vzdelávacích programov (analýza, spracovanie oblasti materiálovej, procesnej a technologickej s komparatívnou výhodou v hospodárstve SR a vytvorenie obsahovej štruktúry jednotlivých oblastí pre potreby CŽV, transformácia do odborných modulov pre multiodvetvové použitie v CŽV). Cieľom je počet partnerstiev  cca 4.
  2. Komplexné identifikovanie a zhodnotenie úrovne kompetencií zamestnancov využívaných v pracovnom živote (analýza a spracovanie kvalifikačných požiadaviek v podnikoch, požiadavky na zamestnancov). Výsledok je metodická príručka na orientáciu zamestnancov na pracovnom trhu. Cieľová skupina cca 280
  3. Realizácia vzdelávacích programov na základe partnerstiev - na základe výstupov z aktivity č.1 (partnerstiev), očakávaný výstup vzdelávania cca 280 kvalifikovaných zamestnancov a výstup cca 40  mladých ľudí do 25 rokov.

U cieľovej skupiny "zamestnanci"

Vytvorenie predpokladov a naštartovanie systémových zmien v spôsobe a obsahu celoživotného vzdelávania u subjektu TUKE a jej organizačnej zložky Inštitútu celoživotného vzdelávania (ICV TUKE) pre hospodársky rast, zamestnanosť a následne rozvoj kvality života obyvateľstva v menej rozvinutých regiónoch  (Východné, Stredné Slovensko). Systematickým vzdelávaním (formálne vzdelávanie – fakulty TUKE  a celoživotné vzdelávanie – ICV TUKE)  sa bude postupne zvyšovať produktivita práce, pracovná sila sa bude pružnejšie prispôsobovať zvyšujúcim sa pracovným a kvalifikačným nárokom a zmenám v požadovaných zručnostiach. Výsledkom bude prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania a taktiež vznik partnerstiev medzi poskytovateľmi vzdelávania a zamestnávateľmi.

U cieľovej skupiny "mladí ľudia do 25 rokov"

Implementovanie praktickej časti do odborného vzdelávania a prípravy je splnenie zásadnej požiadavky hlavne zo strany zamestnávateľov, čo bude nevyhnutnou reakciou na aktuálne potreby trhu práce a predpoklad prípravy kvalifikovanej pracovnej sily v takej miere, aby bola schopná v krátkom čase po ukončení štúdia vstúpiť do pracovného procesu. Vytvoria sa predpoklady a získajú počiatočné skúsenosti pre uplatnenie sa na trhu práce. Doterajšie skúsenosti v oblasti práce s mládežou ukazujú, že intervencie v tejto oblasti majú priaznivý vplyv na túto cieľovú skupinu a preto je potrebné v tom pokračovať, avšak atraktívnou formou pre mladých ľudí (napr. učenie hrou) a použitím účinných nástrojov (napr. výsledkov takéhoto vzdelávania je získanie „vysnenej práce “).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje