Štartovací balík investičných prvkov do CŽV na TUKE

Display portlet menu

Štartovací balík investičných prvkov do CŽV na TUKE

Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje

Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach

Názov projektu: Štartovací balík investičných prvkov do CŽV na TUKE

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Konkrétny cieľ: 312010041 – 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Oblasť intervencie: 117 – Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj usmerňovaním pri výbere povolania a potvrdzovaním nadobudnutých zručností.

Projekt je zameraný na zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie kvalifikácie prac. sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania a to konkrétne vo vybraných podnikoch pre naštartovanie stratégie Priemysel 4 na Slovensku s cieľom zvýšenia kvality a efektívnosti CŽV a s dôrazom na kľúčové kompetencie a zvyšovanie kvalifikácie.

Aktivity projektu:

  1. Nadviazanie spolupráce v CŽV, s vybranými priemyselnými podnikmi a vývoj a príprava vzdelávacích programov (analýza, spracovanie oblasti materiálovej, procesnej a technologickej s komparatívnou výhodou v hospodárstve SR a vytvorenie obsahovej štruktúry jednotlivých oblastí pre potreby CŽV, transformácia do odborných modulov pre multiodvetvové použitie v CŽV). Cieľom je počet partnerstiev  cca 4.
  2. Komplexné identifikovanie a zhodnotenie úrovne kompetencií zamestnancov využívaných v pracovnom živote (analýza a spracovanie kvalifikačných požiadaviek v podnikoch, požiadavky na zamestnancov). Výsledok je metodická príručka na orientáciu zamestnancov na pracovnom trhu. Cieľová skupina cca 280
  3. Realizácia vzdelávacích programov na základe partnerstiev – na základe výstupov z aktivity č.1 (partnerstiev), očakávaný výstup vzdelávania cca 280 kvalifikovaných zamestnancov a výstup cca 40  mladých ľudí do 25 rokov.

U cieľovej skupiny „zamestnanci“

Vytvorenie predpokladov a naštartovanie systémových zmien v spôsobe a obsahu celoživotného vzdelávania u subjektu TUKE a jej organizačnej zložky Inštitútu celoživotného vzdelávania (ICV TUKE) pre hospodársky rast, zamestnanosť a následne rozvoj kvality života obyvateľstva v menej rozvinutých regiónoch  (Východné, Stredné Slovensko). Systematickým vzdelávaním (formálne vzdelávanie – fakulty TUKE  a celoživotné vzdelávanie – ICV TUKE)  sa bude postupne zvyšovať produktivita práce, pracovná sila sa bude pružnejšie prispôsobovať zvyšujúcim sa pracovným a kvalifikačným nárokom a zmenám v požadovaných zručnostiach. Výsledkom bude prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania a taktiež vznik partnerstiev medzi poskytovateľmi vzdelávania a zamestnávateľmi.

U cieľovej skupiny „mladí ľudia do 25 rokov“

Implementovanie praktickej časti do odborného vzdelávania a prípravy je splnenie zásadnej požiadavky hlavne zo strany zamestnávateľov, čo bude nevyhnutnou reakciou na aktuálne potreby trhu práce a predpoklad prípravy kvalifikovanej pracovnej sily v takej miere, aby bola schopná v krátkom čase po ukončení štúdia vstúpiť do pracovného procesu. Vytvoria sa predpoklady a získajú počiatočné skúsenosti pre uplatnenie sa na trhu práce. Doterajšie skúsenosti v oblasti práce s mládežou ukazujú, že intervencie v tejto oblasti majú priaznivý vplyv na túto cieľovú skupinu a preto je potrebné v tom pokračovať, avšak atraktívnou formou pre mladých ľudí (napr. učenie hrou) a použitím účinných nástrojov (napr. výsledkov takéhoto vzdelávania je získanie „vysnenej práce “).

ilustračný obrázok

ilustračný obrázok ilustračný obrázok ilustračný obrázok

ilustračný obrázok   ilustračný obrázok   ilustračný obrázok   ilustračný obrázok

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje