Výstupy z projektu

Výstupy aktivity 3.1. Vzdelávanie ľudských zdrojov pre medzinárodné výskumné siete a ich vytváranie:

 • Súčasný stav výskumu a vývoja v oblasti energeticky efektívnych budov
  Stavebná fakulta
   

  Európska únia koncom roka 2013 predstavila program pre výskum a inovácie pod označením Horizont 2020, ktorý je určený na podporu a stimuláciu znalostnej ekonomiky Európy a riešenie problémov, čo má viesť k zmene a hlavne zlepšeniu života ľudí. Samotný program podpory výskumu a inovácií je postavený na troch základných pilieroch, a to:
  • excelentná veda,
  • vedúce postavenie priemyslu, a
  • spoločenské výzvy.
  Práve v rámci tretieho piliera „social challenges“ je snaha Európske únie smerovať súčasný výskum a vývoj na 7 oblastí, a to:
  1. zdravie,
  2. poľnohospodárstvo, námorný priestor a biohospodárstvo,
  3. energetika,
  4. doprava,
  5. opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín,
  6. reflexívne spoločnosti,
  7. bezpečnosť.

  Oblasť energeticky efektívny budov svojím širokým záberom môžeme priradiť minimálne k 3 z uvedených oblastí, nakoľko budovy a vytvorené vnútorné prostredie v rámci ich užívania majú zásadný vplyv na zdravie užívateľa, návrh, výstavba a prevádzkovanie budov má významný vplyv na energetiku a životné prostredie, a v neposlednom rade je ich vplyv zjavný aj v oblasti efektívneho využívania zdrojov a surovín.

  V nasledujúcich častiach bol expertnou skupinou projektu a aktivity 3.1 pracoviska SvF spracovaný súčasný stav výskumu a vývoja v predmetnej téme „energeticky efektívnych budov“ v krajinách Európskej únie v komparácii so stavom a zameraním výskumu na domácom pracovisku.

   

  Podtémy v oblasti energeticky efektínych budov
  Obalové konštrukcie a energetická hospodárnosť energeticky efektívnych budov (Katunský, Sedláková) Kapitola 2.1.
  Systémy techniky prostredia pre energeticky efektívne budovy (Vranayová, Košičanová) Kapitola 2.2.
  Riadenie a facility manažment pre energeticky efektívne budovy (Vranayová) Kapitola 2.3.
  Využívanie obnoviteľných zdrojov (Kováčová) Kapitola 2.4.
  Simulačné nástroje pre návrh a hodnotenie energeticky efektívnych budov (Kováčová) Kapitola 2.5.

   

 • Databáza vedecko-výskumných pracovísk pôsobiacich v oblasti energeticky efektívnych budov
  Stavebná fakulta

  Pre naplnenie cieľov aktivity 3.1. Vzdelávanie ľudských zdrojov pre medzinárodné výskumné siete a ich vytváranie a na základe komparácie smerovania výskumu a vývoja v oblasti energeticky efektívnych budov v krajinách EÚ a stavu výskumu a vývoja na domácom pracovisku bolo vytypovaných niekoľko zahraničných vedecko-výskumných pracovísk v okolitých krajinách Európy.

  Predpokladom pre realizáciu aktivity bolo absolvovanie krátkodobých študijných pobytov frekventantov, teda pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov Stavebnej fakulty TUKE, na vybraných pracoviskách podľa zamerania ich vlastného výskumu a vedeckej profilácie. Výber pracovísk bol realizovaný analytickým procesom, ako už bolo uvedené, na základe výsledkov kapitoly 2 a 3, s obmedzením na krajiny Európy s ktorými bolo uvažované pri spracovávaní finančného rozpočtu aktivity. Jedným z výberových kritérií boli aj skúsenosti z už doterajšej úspešnej spolupráce s niektorými pracoviskami, ktorú bola snaha prehĺbiť a povýšiť na vyššiu úroveň.

  Do výberu pracovísk sa dostali nasledujúce zahraničné inštitúcie:

   

  Okrem vyššie uvedených pracovísk boli zmapované ešte tri inštitúcie, a to The University of Milan nachádzajúca sa v Miláne v Taliansku (http://www.unimi.it/ENG/default.htm), Cracow University of Technology nachádzajúca sa v Krakove v Poľsku (http://www.pk.edu.pl/index.php?lang=en) a Brandenburg University of Technology Cottbus v Nemecku (https://www.b-tu.de/en/).
  Pracoviská boli predbežne zmapované, na základe informácii dostupných na internetových portáloch pracovísk. Mapovanie bolo zamerané hlavne na vedecko-výskumnú činnosť, profiláciu jednotlivých vedeckých skupín a expertov, už existujúce siete výskumnej spolupráce aj s inými pracoviskami, informácie o dosiahnutých výsledkoch v definovanej oblasti energeticky efektívnych budov a v jednotlivých rozpracovaných podtémach.
   
 • Databáza organizácií a výsledkov výskumu a vývoja v štruktúre a potrieb pracoviska hutníckej fakulty
  Strojnícka fakulta

   

  Sieť vývoja a inovácií domácej spolupráce

  Názov inštitúcie siete vývoja a inovácií

  Stručný opis, oblasť pôsobenia, kontaktné údaje

  Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

  Letná 9

  Technická univerzita v Košiciach poskytuje svojmu okoliu vedeckú a technologickú znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, k tvarovaniu prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a kvality života občanov.

  Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

  Kontakt: www.tuke.sk

  ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

  Južná trieda 95

  Košice

  ZTS VVÚ KOŠICE a.s. je akciovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti strojárenstva a elektrotechniky:

  - Dopravné a manipulačné systémy

  - Roboty a manipulátory

  - Výrobné stroje a zariadenia

  - Technologické zariadenia pre papierenský a chemický priemysel

  - Zariadenia pre jadrové elektrárne a ich likvidáciu

  - Linky pre povrchovú úpravu plechu

  - Účelové vozidlá a kontajnery

  - Priemyselná automatizácia, pohony

  Kontakt: http://www.ztsvvu.eu

  U.S. Steel Košice, s.r.o.

  Vstupný areál U. S. Steel, Košice-Šaca

  Je integrovaná oceliarska spoločnosť. Výrobný program U. S. Steel Košice pozostáva zo širokej škály za tepla a za studena valcovaných výrobkov, ako aj výrobkov s povrchovou úpravou vrátane pozinkovaných, lakoplastovaných, pocínovaných plechov a plechov pre elektrotechnický priemysel. Okrem valcovaných výrobkov U. S. Steel Košice vyrába aj radiátory a špirálovo zvárané rúry.

  Kontakt: http://www.usske.sk

  Balluff Slovakia s.r.o. Blagoevova 9

  851 04 Bratislava

  Balluff GmbH vývíjavýrába snímače a meraciu techniku:

  -    elektronické a mechanické snímače

  -   rotačné a lineárne snímače dráhy

  -    identifikačné systémy, ako aj

  -    rozsiahly sortiment tej najlepšej sieťovej a prepájacej techniky pre výkonnú priemyselnú komunikáciu

  Kontakt: www.balluff.sk

  GETRAG Ford Transmissions Slovakia s.r.o.

  Perínska cesta 282 Kechnec

  Výroba a vývoj automobilových prevodoviek

  Kontakt: http://www.getrag.com/en/company/corporate_strategy/globale_praesenz/kechnec.html

  Volkswagen Slovakia a. s.

  J.Jonáša 1

  Bratislava

  Vyrába a vyvíja osobné automobily a prevodovky.

  Kontakt: http://sk.volkswagen.sk

  Tatravagónka a.s.

  Štefánikova 887/53, Poprad

  Vývoj a výroba nakladných železničných vozňov a podvozkov.

  Kontakt: http://www.tatravagonka.com/

  EMBRACO SLOVAKIA s.r.o.

  Odorínska cesta 2

  Spišská Nová Ves

  Výroba a vývoj hermetických kompresorov a produktov ktoré nachádzajú uplatnenie ako súčasť kondenzačných a uzavretých jednotiek a elektronických systémov na vytvorenie inteligentných domácich spotrebičov.

  Kontakt: http://www.embraco.sk

  Tepláreň Košice a.s.

  Teplárenská 1823/3, Košice

  Tepláreň Košice, a.s. v Košiciach prevádzkuje kogeneračný zdroj tepla o inštalovanom tepelnom výkone 619,52 MWt a inštalovanom elektrickom výkone 121 MWe. Kogeneračným spôsobom výroby sú pri maximálnom využití výhrevnosti paliva súčasne vyrábané tepelná aj elektrická energia.

  Kontakt: www.teko.sk

  Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.

  Pri dvore, 83104 Bratislava

  Distribúcia plynu a elektriny a súvisiace činnosti.

  Kontakt: www.spp.sk

  Východoslovenská energetika a.s.

  Mlynská 31, Košice

  Východoslovenská energetika, a.s. (VSE) je energetická spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby spojené s odberom elektriny.

  Kontakt: www.vse.sk

  Mondi SCP a.s.

  Vrátnica

  Tatranská Cesta 3

  Ružomberok

  Výroba papiera a celulózy. Nenatieraný papier, obalový papier, vysušená buničina.

  Kontakt: http://www.mondigroup.com/sk

  SPINEA Technologies s.r.o.

  Volgogradská 4782/13, Prešov

  Zaoberá sa kontinuálnym vývojom inovatívnych nápadov a následnou aplikáciou do praxe. Vývoj a výroba vysokopresných reduktorov a pohonov. Vývoj a výroba akčných členov. Zariadenia pre animované 3D prezentácie. Vývojové, konštrukčné a technologické činnosti v oblasti mechatroniky a inovácii.

  Kontakt: www.spinea-technologies.com

  JAVYS Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

  Tomášikova 22, Bratislava

  zabezpečuje záverečnú časť jadrovej energetiky s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

  Prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie jadrových zariadení. Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a realizácia prepráv VJP. Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a realizácia prepráv RAO.

  Kontakt: www.javys.sk

  Matador Group, a.s., Bojnická 3, Bratislava

  riešenia v troch špecifických oblastiach: všeobecné strojárstvo, priemyselná automatizácia a výroba lisovacích nástrojov pre automobilový priemysel, ako aj pre ďalšie priemyselné odvetvia.

  Ako systémový integrátor renomovanej nemeckej spoločnosti KUKA Robotics ponúkame vedomosti a skúsenosti pre aplikácie na kľúč v oblasti strojárskej výroby, projektovanie a integráciu KUKA robotov do kompletného procesu priemyselnej automatizácie.

  Kontakt: http://industries.matador-group.eu

  Siemens s.r.o.

  Lamačská cesta 6257/3, Bratislava-Karlova Ves

  Pôsobí v oblasti:

  Automatizácia, Dopravné systémy, Energetika, Laboratórna diagnostika, Technológie budov, Technológie pohonov, Verejné osvetlenie, Zobrazovacia diagnostika

  Kontakt: www.siemens.sk

  BSH Drives and Pumps s.r.o. Továrenská 2

  Michalovce

  Spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce je dcérskou spoločnosťou firmy BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.

  Vývoj a produkcia elektromotorov pre práčky, sušičky, umývačky riadu.

  SOVA Digital a.s.

  Bojnická 3 (areál Matador)

  Bratislava

  Riešenia v oblasti CAD, CAM a CAE softvéru a PLM systémov (product lifecycle managment).

  Kontakt: www.sova.sk

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

  Vazovova 5, Bratislava 1

  STU je výchovno-vzdelávacia a vedecká inštitúcia. Ako verejná vysoká škola univerzitného typu poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia

  www.stuba.sk

  Žilinská univerzita v Žiline

  ŽU ako verejná vysoká škola univerzitného typu poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia.

  Riešiteľské kolektívy úzko spolupracujú s partnermi z hospodárskej sféry v aplikovanom výskume.

  Kontakt: www.uniza.sk

  Fakulta priemyselných technológií v PU -Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

  FPT TnUaD Púchov

  I. Krasku 491/30, Púchov

  verejná vysoká škola univerzitného typu poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia.

  Riešiteľské kolektívy úzko spolupracujú s partnermi z hospodárskej sféry v aplikovanom výskume.

  Kontakt: fpt.tnuni.sk

   

  Sieť vývoja a inovácií medzinárodnej spolupráce

   

  Názov inštitúcie siete vývoja a inovácií

  Stručný opis, oblasť pôsobenia, kontaktné údaje

  Škoda auto, Mladá Boleslav

  Vývoj a výroba automobilov a komponentov pre automobilový priemysel.

  Kontakt: www.skoda-auto.cz

  Humusoft

  Výroba a vývoj prístrojového a programového vybavenia. Oblasť záujmu: riadiaca technika, informačné technológie, vedecko-technický softvér, simulácie technologických a podnikových procesov.

  Kontakt: http://www.humusoft.cz/

  National Instruments NI

  Vývoj a výroba aplikácií v oblasti merania, riadenia a priemyselnej automatizácie. NI poskytuje výkonné a flexibilné technologické riešenia, ktoré zvyšujú produktivitu a rýchle inovácie. V oblasti automatizácie poskytuje riešenia pre takmer všetky oblasti od medicínskych aplikácií a automobilového priemyslu až po užívateľské aplikácie a fyziku častíc.         

  Kontakt: http://czech.ni.com/

  MicroEpsilon

  Micro-epsilon Czech Republic spol. S R.o

  Na Libuši 891, 391 65 Bechyně, Czech Republic

  Vývoj a výroba presných snímačov, endoskopov a systémov pre meranie vzdialenosti, polohy, teploty, farby a sily.

  Kontakt: www.micro-epsilon.cz

  HBP měřicí technika s.r.o.

  sídlo firmy - Praha

  Modřanská 2096/6a

  Česká Republika

  Vývoj a výroba meracích zostav pre meranie sily, hmotnosti, krútiaceho momentu, dráhy, tlaku a ďalšších veličín.

  Kontakt: www.hbm.cz

  FSI VUT Brno

  Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství

  Technická 2, 616 69 Brno, Czech Republic

  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně je vzdelávacia a vedecko-výskumná inštitúcia.

  Kontakt: http://www.fme.vutbr.cz/

  FS ČVUT Praha

  České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní

  Technická 1902/4, 166 07 Praha 6, Czech Republic

  České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní je

  vzdelávacia a vedecko-výskumná inštitúcia.

  Kontakt: www.fs.cvut.cz

  Robert Bosch, spol.s r.o.

  Roberta Bosche 2678, 370 04 České Budějovice, Czech Republic

  Vývoj a výroba systémov v oblasti technológií a služieb. Automobilový priemysel, systémy pre automobilový priemysel, domáce spotrebiče, ručné náradie a zariadenia, zariadenia pre diagnostiku automobilov.

  Kontakt: www.bosch.cz

  Robert Bosch Department of Mechatronics

  University of Miskolc

  3515 Miskolc-Egyetemváros

  Hungary

  vzdelávacia a vedecko-výskumná inštitúcia. Pneumatické a hydraulické systémy.

  Kontakt: http://www.bosch.uni-miskolc.hu/

   

  Výsledky výskumu a vývoja v štruktúre a potrieb zainteresovaného pracoviska  SjF

   

  Názov výstupu výsledkov výskumu

  Rok výstupu

  Model based design and HIL simulations

  T Kelemenová, M Kelemen, Ľ Miková, V Maxim, E Prada, T Lipták,

  American Journal of Mechanical Engineering 1 (7), 276-281

  2013

  Experimental friction identification of a DC motor

  I Virgala, M Kelemen

  International Journal of Mechanics and Applications 3 (1), 26-30

  2013

  VFH\ ast TDT (VFH\ ast with Time Dependent Tree): A new laser rangefinder based obstacle avoidance method designed for environment with non-static obstacles

  A Babinec, F Duchoň, M Dekan, P Pásztó, M Kelemen

  Robotics and Autonomous Systems 62 (8), 1098-1115

  2014

  In-pipe micromachine locomotion via the inertial stepping principle

  YJ Yum, HS Hwang, M Kelemen, V Maxim, P Frankovský

  Journal of Mechanical Science and Technology 28 (8), 3237-3247

  2014

  Suppression of the Nonrespirable Fraction of Dust When Measuring Its Mass Concentration in a Working Medium

  A Gmiterko, M Dovica, R Palenčár, M Kelemen, S Slosarčík, ...

  Measurement techniques 56 (10), 1197-1201

  2014

  Educational Model of Line Follower Robot LINA 2010

  M Kelemen, DJ Colville, T Kelemenová, I Virgala, Ľ Miková

  Solid State Phenomena 220, 989-994

  2015

  Speed Control of a DC Motor Using PD and PWM Controllers

  Ľ Miková, I Virgala, M Kelemen

  Solid State Phenomena 220, 244-250

  2015

  Application of shape memory alloy (SMA) as actuator

  Ľ Miková, S Medvecká-Beňová, M Kelemen, F Trebuňa, I Virgala

  Metalurgija 54 (1), 169-172

  2015

  Influence of material and gear parameters on the safety of gearing in metallurgical industry

  S Medvecká-Beňová, I Virgala, M Kelemen, L Miková

  Metalurgija 54 (1), 224-226

  2015

  Experimental verification of the shape memory alloy (SMA) spring actuator for application on in-pipe machine

  M Kelemen, I Virgala, E Prada, T Lipták

  Metalurgija 54 (1), 173-176

  2015

  Experimental identification of piezo actuator characteristic

  L Miková, M Kelemen, F Trebuňa, I Virgala, S Medvecká-Beňová

  Metalurgija 54 (1), 221-223

  2015

  Analyzing, Modeling and Simulation of Humanoid Robot Hand Motion

  I Virgala, M Kelemen, M Varga, P Kuryło

  Procedia Engineering 96, 489-499

  2014

  Matematic Model of the Use of Raw Spheroidal Iron Casts

  K Piotr, E Tertel, P Frankovský, M Kelemen, J Cyganiuk

  Procedia Engineering 96, 257-267

  2014

  The Use of Geometric Mechanics Concept at Kinematic Modeling in Mobile Robotics

  T Lipták, A Gmiterko, M Kelemen, I Virgala, E Prada, F Menda

  Procedia Engineering 96, 273-280

  2014

  Rapid Control Prototyping of Embedded Systems Based on Microcontroller

  M Kelemen, T Kelemenová, I Virgala, Ľ Miková, T Lipták

  Procedia Engineering 96, 215-220

  2014

  Speed Control of a DC Motor Using PD and PWM Controllers.

  I VIRGALA, M KELEMEN

  Solid State Phenomena

  2014

  Miniature Mobile Bristled In-Pipe Machine

  O Ostertag, E Ostertagová, M Kelemen, T Kelemenová, J Buša, I Virgala

  INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED ROBOTIC SYSTEMS 11

  2014

  Influence of Pipe Geometric Deviations on In-Pipe Machine Locomotion

  T Kelemenová, F Duchoň, M Puškár, M Kelemen, P Kuryło, E Prada,

  Applied Mechanics and Materials 611, 221-226

  2014

  Inverse Kinematic Model of Humanoid Robot Hand

  I Virgala, A Gmiterko, M Kelemen, Ľ Miková, M Varga

  Applied Mechanics and Materials 611, 75-82

  2014

  Puck Collecting Robot

  M Kelemen, T Salovka, T Kelemenová, I Virgala, Ľ Miková, V Maxim,

  Applied Mechanics and Materials 611, 256-264

  2014

  Simulation Model of Manipulator for Model Based Design

  Ľ Miková, M Kelemen, I Virgala, M Michna

  Applied Mechanics and Materials 611, 175-182

  2014

  Snake Robot Movement in the Pipe Using Concertina Locomotion

  I Virgala, M Dovica, M Kelemen, E Prada, Z Bobovský

  Applied Mechanics and Materials 611, 121-129

  2014

  Mathematical Model of Four Wheeled Mobile Robot and its Experimental Verification

  Ľ Miková, M Kelemen, D Koniar

  Applied Mechanics and Materials 611, 130-136

  2014

  Design of Control of DC Motor

  Ľ Miková, M Kelemen, V Maxim, J Jezný

  Applied Mechanics and Materials 611, 325-331

  2014

  Uncertainty of Dust Mass Concentration Measurement

  M Dovica, V Maxim, M Kelemen, T Kelemenová, I Virgala, Ľ Miková,

  Applied Mechanics and Materials 611, 511-518

  2014

  Analysis of uncertainty of tilt measurement with accelerometer

  T Lipták, F Duchoň, T Kelemenová, M Puškár, M Kelemen, P Kuryło,

  Applied Mechanics and Materials 611, 548-556

  2014

  Measuring method for feedback provision during development of fuel map in hexadecimal format for high-speed racing engines

  M Puškár, P Bigoš, M Kelemen, R Tonhajzer, M Šima

  Measurement 50, 203-212

  2014

  The Simulation of Hydraulic Synchronous Lift of Heavy Loads

  Ľ Miková, M Kelemen, P Ujhelský, A Gmiterko

  American Journal of Mechanical Engineering 2 (7), 191-194

  2014

  Design of Mobile Inspection Robot

  I Virgala, M Kelemen, T Kelemenová, T Lipták, M Poláček

  American Journal of Mechanical Engineering 2 (7), 219-225

  2014

  Didactic Tools for Education of Embedded Systems

  M Kelemen, T Kelemenová, I Virgala, Ľ Miková, T Lipták, V Maxim

  American Journal of Mechanical Engineering 2 (7), 204-208

  2014

  Acceptance and Re-verification Test of Length Metroscope

  T Kelemenová, M Kelemen, M Lubica, I Virgala, V Maxim, T Lipták,

  American Journal of Mechanical Engineering 2 (7), 274-277

  2014

  Theoretical Basics of Geometric Mechanics and Differential Geometry

  T Lipták, A Gmiterko, M Kelemen, I Virgala, E Prada, F Menda

  American Journal of Mechanical Engineering 2 (7), 178-183

  2014

  Acceptance and Re-verification Test of Length Metroscope

  T Kelemenová, M Kelemen, M Lubica, I Virgala, V Maxim, T Lipták,

  American Journal of Mechanical Engineering 2 (7), 274-277

  2014

  Robot with Adjustable Undercarriage–The Design and the Simulation

  M Dovica, T Kelemenová, M Kelemen, T Lukac

  Mechatronics 2013, 543-550

  2014

  Influence of the CAM Parameters and Selection of End-Mill Cutter when Assessing the Resultant Surface Quality in 3D Milling

  M Fabian, P Ižol, D Draganovská, M Tomáš

  Applied Mechanics and Materials 474, 267-272

  2014

  Experimental investigation and finite element analysis of a four-layered spiral strand bent over a curved support

  S Kmet, E Stanova, G Fedorko, M Fabian, J Brodniansky

  Engineering Structures 57, 475-483

  2013

   

 • Databázu organizácií a výsledkov výskumu a vývoja v štruktúre a potrieb pracoviska HF
  Hutnícka fakulta

 • Databázu organizácií a výsledkov výskumu a vývoja v štruktúre a potrieb pracoviska FEI
  Fakulta elektrotechniky a informatiky