O projekte

Technická univerzita v Košiciach začala v septembri 2013 realizáciu univerzitného projektu Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí, v rámci štrukturálnych fondov EÚ, operačného programu Vzdelávanie. Termín realizácie aktivity je od septembra 2013 do júna 2015.

Strategický cieľ projektu:

  • Zvýšiť kvalitu vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov aj v oblasti vedy a výskumu pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

Hlavným cieľom OP

je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Oprávnení žiadatelia

budú zo všetkých troch sektorov, najmä však vzdelávacie a školiace inštitúcie.


Riadiacim orgánom programu

je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vytvorilo pre program samostatný odbor. Pre implementáciu programu zriadil rezort samostatnú agentúru - Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Zameraná je na regionálne a vysoké školstvo. Pokrýva primárny, sekundárny a terciárny stupeň systému formálneho vzdelávania (prvý a druhý stupeň ZŠ, stredné školy - odborné i všeobecno-vzdelávacie a VŠ).

Cieľom je uskutočniť reformu vzdelávania na základných a stredných školách a podporiť zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji s cieľom pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce.

Horizontálne priority programu:

  1. Marginalizované rómske komunity.
  2. Rovnosť príležitostí.
  3. Trvalo udržateľný rozvoj.
  4. Informačná spoločnosť.