Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí

Display portlet menu

Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí

Projekt:
 • Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
 • Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach
 • Názov projektu: Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí
 • ITMS kód projektu: 26110230086
 • Kód výzvy: OPV-2012/1.2/04-SORO
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
 • Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:
 • Trvanie projektu: 01/09/2013 - 30/06/2015

dopytovo-orientovaný projekt

Aktivity projektu

O projekte

Ciele projektu

Výstupy z projektu

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.