Aktivity projektu

1.1 Príprava študijných materiálov a realizácia metód do študijných programov pre ich zatraktívnenie.

Cieľom aktivity je:

 • príprava nových študijných materiálov,
 •  zavádzanie netradičných metód vo vzdelávacom procese tak, pri rešpektovaní potrieb vedomostnej spoločnosti,
 • zabezpečiť neustále zvyšovanie  atraktivity štúdia a  záujem o štúdium na programoch technického zamerania,

Využijú sa dostupné nástroje a technické prostriedky pre zefektívnenie a zatraktívnenie výučby, vytvorí sa systém, ktorý bude poskytovať komplexný a atraktívny obsah predmetov.

1.2 Inovácia študijných programov pre trh práce a vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku.

Cieľom aktivity je:

 • pre dôležitých zamestnávateľov, ktorý majú zahraničnú kapitálovú účasť a vyžadujú okrem iného aj znalosti ovládania odbornej problematiky v cudzom jazyku, splnenie tohto kritéria
 • vytvoriť a inovovať už existujúce študijné programy implementáciou odborných predmetov vo svetovom jazyku pri paralelnej podpore využívania nástrojov IKT.
 • umožniť uchádzačovi na trhu práce (absolventovi TUKE) konkurenčnú výhodu.

2.1. Vytvorenie vnútorného modelu zabezpečovania kvality na TUKE.

Cieľom aktivity je:

 • podporiť princíp kvality a vytvoriť účinný model zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE v súlade s normami a smernicami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a legislatívou SR,
 • využiť vytvorený model pre vypracovanie vykonávacieho vnútorného predpisu TUKE.

3.1. Program vzdelávania a zvyšovania počtu doktorandov a post doktorandov na TUKE.

Cieľom aktivity je:

 • zabezpečiť dostatočný počet doktorandov na TUKE ako ľudských zdrojov pre vzdelávanie, výskum a inovácie
 • rozvíjať ich pedagogickú spôsobilosť a odbornú úroveň v súlade s kvalifikačnými požiadavkami centier excelentného výskumu na TUKE.

4.1. Zavedenie nových študijných programov so zahraničnými univerzitami.

Cieľom aktivity je:

 • rozšírenie doterajšieho spoločného študijného programu medzi Technickou univerzitou v Košiciach, Ekonomickou fakultou a Univerzitou v Nice - Sophia Antipolis vo Francúzsku
 • rozšírenie doterajšieho spoločného študijného programu medzi Technickou univerzitou v Košiciach, Ekonomickou fakultou a Huddersfield University Business School vo Veľkej Británii.

4.2. Program výmeny pracovníkov výskumu a vývoja TUKE s inými univerzitami.

Cieľom aktivity je:

 • medzinárodná mobilita renomovaných vysokoškolských pedagógov
 • ich zapojenie do skvalitňovania pedagogického procesu na TUKE – tým umožniť zvýšenie kvality prednášok prostredníctvom využívania ich skúseností a poznatkov z vedeckej a pedagogickej činnosti,
 • rozšíriť jazykové kompetencie študentov a učiteľov.

4.3. Networking a spolupráca pri výmene skúseností a implementácia výsledkov výskumu a vývoja.

Cieľom aktivity je:

 • vytvorenie kolaboratívnej sieťovej cezhraničnej spolupráce výskumno-vzdelávacích inštitúcií v študijnom odbore 5.2.57. kvalita produkcie,
 • výmena najlepších skúseností a predstihová implementácia požiadaviek praxe do výskumno-vzdelávanieho procesu TUKE,
 • vytvorenie podsystému existujúceho webového portálu pomocou ktorého sa sprístupnia a uľahčia prístupy k výsledkom výskumu a vývoja v oblasti metalurgie železa, ocele a ferozliatin.