O projekte

Technická univerzita v Košiciach začala v júni realizáciu univerzitného projektu Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE
v rámci štrukturálnych fondov EÚ, operačného programu Vzdelávanie. Termín realizácie aktivity je od júna 2010 do februára 2013.


Strategické ciele projektu sú:

1.Prostredníctvom inovácie a zvyšovania kvality vzdelávania dosiahnuť neustálu adaptáciu TUKE na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

2.Podporiť rozvoj profesionálneho rastu učiteľov na TUKE so zameraním na zvýšenie kvality vzdelávania.

3.Podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov vo všetkých oblastiach výskumu a vývoja na TUKE

Strategické ciele sú analyzované do špecifických cieľov:

1.Vytvárať a rozvíjať inovatívne formy vzdelávania, racionalizovať a skvalitňovať študijné programy na TUKE

2.Zefektívniť správu a manažment TUKE

3.Podporiť rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na TUKE

Realizáciou jednotlivých aktivít, ktoré sú svojím obsahom zamerané predovšetkým na získanie kvalitatívne nových kompetencií cieľových skupín, ich ďalší rozvoj a smerovanie bude garantované vytvorením podmienok pre trvalé využívanie a implementáciu vytvorených vzdelávacích programov – budú zakomponované do systému vzdelávania na TUKE ako jeden zo strategických bodov v budúcnosti – smerovania univerzity. Vedenie TUKE odporúča, aby sa vytvorené programy stali súčasťou vzdelávania doktorandov na TUKE.

Vytvorené prostriedky a metódy budú nielen ďalej využívané a rozvíjané vo vzdelávacom procese na TUKE primárnymi cieľovými skupinami, ale jednotná univerzitná vzdelávacia platforma, vytvorená na báze štandardov, umožní multiplikačný efekt a ďalší spontánny rozvoj vzdelávania s podporou IKT nielen na TUKE, ale aj smerom k tretím stranám a verejnosti. Vybudovaný archív vzdelávacích objektov sa stane súčasťou budovanej multimediálnej univerzitnej knižnice. Realizácia projektu vytvára podmienky pre trvalú adaptáciu TUKE na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

Vytvorená univerzitná vzdelávacia báza pre doktorandov zameraná na rozvoj generických zručností, včítane efektívneho využívania vedecko-technických informácií, vytvorí podmienky pre trvalý rozvoj ľudských zdrojov pre vedu a výskum na TUKE a pre inovácie v hospodárskej sfére.

Na realizácii projektu sa budú väčšinovou mierou podieľať učitelia, študenti, doktorandi a post-doktorandi, ktorí v podmienkach TUKE pôsobili v úlohe študenta aj učiteľa a majú praktické skúsenosti.

Výstupy projektu sú nasledovné:

1.15 programov s využívaním možností E-learningu.

2.Aspoň jeden inovovaný študijný program na takmer každej fakulte.

3.4 komplexné programy pre zvýšenie záujmu o štúdium matematiky a fyziky pre cieľové skupiny maturantov aj vysokoškolákov.

4.5 študijných programov pre podporu medzinárodnej spolupráce a mobility (EkF – FJ, HF, F BERG, SvF, LF – AJ).

5.Vytvorenie 4 nových študijných programov na základe požiadaviek trhu práce a vedomostnej spoločnosti (SjF – diagnostika, LF – avionika, FU - dizajn).

6.Modulárny program pre rozvoj pedagogickej a odbornej spôsobilosti doktorandov a zatraktívnenie ich štúdia (okrem odbornej prípravy na doktorandskom pracovisku sa ponúkne jazyková, právna, ekonomická a informačná oblasť osobnostného rozvoja).

Harmonogram

Hlavné aktivity

 Názov aktivity  Začiatok realizácie aktivity  Ukončenie realizácie aktivity
 1.1 Inovácia študijných programov s využitím IKT  09/2010  12/2012
 1.2 Efektívne využívanie IKT infrastruktury TUKE pre podporu vzdelávania  09/2010  12/2012
 1.3 Podpora záujmu o štúdium matematiky a fyziky  09/2010  12/2012
 1.4 Vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku pre podporu medzinárodnej spolupráce a mobility  09/2010  12/2012
 1.5 Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti  09/2010  12/2012
 2.1 Projekt na rozvoj profesionálneho rastu učiteľov TUKE zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania  09/2010  12/2012
 3.1 Programy pre pedagogickú a odbornú spôsobilosť doktorandov a zatraktívnenie doktorandského štúdia  09/2010  12/2012