Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE

Display portlet menu

Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE

Projekt:
  • Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
  • Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach
  • ITMS kód projektu: 26110230018
  • Kód výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO
  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  • Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 900.177,00 EUR
  • Trvanie projektu: 1.6.2010 - 28.2.2013

Aktivity projektu

O projekte

Ciele projektu

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.