Aktivity projektu

1.1. Príprava študijných materiálov a realizácia metód do študijných programov pre ich zatraktívnenie

Cieľom aktivity je:

  • inovovať študijné materiály,
  • zavedenie netradičných metód do pedagogického procesu, pri rešpektovaní potrieb vedomostnej spoločnosti,
  • zabezpečenie neustáleho zvyšovania  atraktivity štúdia a  záujmu o štúdium na programoch technického zamerania.

1.2. Inovácia študijných programov pre trh práce a vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku

Cieľom aktivity je:

  • vytvoriť a inovovať už existujúce študijné programy implementáciou odborných predmetov s orientáciou na aktuálne problémy pri paralelnej podpore využívania nástrojov IKT.

3.1. Program vzdelávania a zvyšovania počtu doktorandov na TUKE

Cieľom aktivity je:

  • zabezpečiť dostatočný počet doktorandov na TUKE,
  • rozvíjať ich pedagogickú spôsobilosť a odbornú úroveň v súlade s kvalifikačnými požiadavkami centier excelentného výskumu na TUKE.

4.1. Program podpory medzinárodnej spolupráce Fakulty umení na TUKE

Cieľom aktivity je:

  • vytvoriť predpoklady pre medzinárodnú dlhodobú spoluprácu na medzinárodnej úrovni domácich a zahraničných výtvarných umelcov, aby svojou aktívnou účasťou a spoluprácou obohatili tvorivý pohľad študentov TUKE a prispeli k rozšíreniu ich obzoru v oblasti výtvarného umenia , designu a architektúry.