Inštitút celoživotného vzdelávania

Display portlet menu

Inštitút celoživotného vzdelávania

Inštitút celoživotného vzdelávania (ICV) v Košiciach bol založený 15.decembra 1994 rektorom Technickej univerzity v Košiciach, ako samostatné pracovisko. Je to manažérske, marketingové, metodické a organizačné pracovisko TUKE s celoškolskou pôsobnosťou, ktoré v rámci zmluvnej spolupráce s partnerskými inštitúciami, zabezpečuje vzdelávacie a poradenské aktivity. Činnosť je spravidla zabezpečovaná účelovými dotáciami a zdrojmi získanými z vlastnej činnosti.

Od svojho vzniku sa sústreďuje na oblasť celoživotného vzdelávania, ktoré poskytuje v rôznych formách a využívaním technológie a metodiky distančného vzdelávania.

Pri vykonávaní svojej činnosti aktívne spolupracuje s fakultami TUKE, ostatnými organizačnými zložkami TUKE, výrobnými a nevýrobnými hospodárskymi subjektmi upravené osobitnými zmluvami.

 

Zákaznícke vzdelávacie programy a kurzy

Obsah, rozsah a forma zákazníckych vzdelávacích programov a kurzov je vykonávaná podľa potrieb zákazníka.

Systém vytvárania zákaznícky orientovaných produktov umožňuje doslova „ušiť na mieru“ daný produkt tak, aby efektívne a spoľahlivo podporil potreby zákazníckej organizácie. V tomto zmysle koncipované programy podporili napr. procesy rekvalifikácie resp. reštrukturalizácie.

Programy sa tvoria v spolupráci s fakultami Technickej univerzity v Košiciach. ICV túto formu programov realizuje priamou ponukou a následne stretnutiami so zákazníkom,

 

Projekty Európskej únie

V tejto oblasti ICV využíva možnosť čerpania prostriedkov z fondov EÚ. ICV sa orientuje na finančné zdroje poskytované nielen z Európskeho sociálneho fondu, ale aj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, určené pre Operačné programy v jednotlivých Programových vyhláseniach.

Projekty tvorí a realizuje aj pre iné organizácie.

Aktuálne projekty

Štartovací balík investičných prvkov do CŽV na TUKE

Ukončené projekty

Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE.

Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE.

Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí

Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE

 

Archív

Fotogaléria

Kontakt