Inštitút celoživotného vzdelávania

Display portlet menu

Inštitút celoživotného vzdelávania

Inštitút celoživotného vzdelávania (ICV) v Košiciach bol založený 15.decembra 1994 rektorom Technickej univerzity v Košiciach, ako samostatné pracovisko. Bolo to manažérske, marketingové, metodické a organizačné pracovisko TUKE s celoškolskou pôsobnosťou, ktoré v rámci zmluvnej spolupráce s partnerskými inštitúciami, zabezpečuje vzdelávacie a poradenské aktivity. Činnosť bola spravidla zabezpečovaná účelovými dotáciami a zdrojmi získanými z vlastnej činnosti.

Od svojho vzniku sa pracovisko sústreďovalo na oblasť celoživotného vzdelávania, ktoré poskytovalo v rôznych formách a využívaním technológie a metodiky distančného vzdelávania.

Pri vykonávaní svojej činnosti aktívne spolupracovalo s fakultami TUKE, ostatnými organizačnými zložkami TUKE, výrobnými a nevýrobnými hospodárskymi subjektmi upravené osobitnými zmluvami.

Pracovisko ICV s celoškolskou pôsobnosťou bolo zrušené dňom 30. 4. 2021.

 

Zákaznícke vzdelávacie programy a kurzy

Obsah, rozsah a forma zákazníckych vzdelávacích programov a kurzov bola vykonávaná podľa potrieb zákazníka.

Systém vytvárania zákaznícky orientovaných produktov umožňoval doslova „ušiť na mieru“ daný produkt tak, aby efektívne a spoľahlivo podporil potreby zákazníckej organizácie. V tomto zmysle koncipované programy podporili napr. procesy rekvalifikácie resp. reštrukturalizácie.

Programy sa tvorili v spolupráci s fakultami Technickej univerzity v Košiciach. ICV túto formu programov realizoval priamou ponukou a následne stretnutiami so zákazníkom.

 

Projekty Európskej únie

V tejto oblasti ICV využíval možnosť čerpania prostriedkov z fondov EÚ. ICV sa orientoval na finančné zdroje poskytované nielen z Európskeho sociálneho fondu, ale aj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, určené pre Operačné programy v jednotlivých Programových vyhláseniach.

Projekty tvoril a realizoval aj pre iné organizácie.
 

Ukončené projekty

Štartovací balík investičných prvkov do CŽV na TUKE

Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE.

Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE.

Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí

Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE

 

Archív

Fotogaléria