Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Referát vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Display portlet menu

Referát vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium

Predpisy, ktorými sa riadi doktorandské štúdium na TUKE:

Vedecko-výskumná činnosť

Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
SKVH
Komisia pre vedu a výskum
Vedecko-kvalifikačný stupeň
Nostrifikácia dokladov
 
Ocenenia udeľované univerzitou
Hosťujúci profesori na TUKE
 

Pokyny k obhajobám dizertačných prác a habilitácii docentov