Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Referát vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Display portlet menu

Referát vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium

Predpisy, ktorými sa riadi doktorandské štúdium na TUKE:

Vedecko-výskumná činnosť

Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov


SKVH

Komisia pre vedu a výskum

Vedecko - kvalifikačný stupeň


Nostrifikácia dokladov

Ocenenia udeľované univerzitou

Hosťujúci profesori na TUKE
 

Pokyny k obhajobám dizertačných prác a habilitácii docentov.