Referát mobilitných programov

Display portlet menu

Referát mobilitných programov

  • riadi program Erasmus +, KA103, individuálne mobility študentov a zamestnancov v rámci členských krajín EÚ
  • pripravuje prihlášku do programu, manažuje rozpočet programu, pripravuje priebežné a záverečné vyúčtovanie
  • pripravuje interné smernice riadenia programu
  • pripravuje a eviduje bilaterálne dohody s partnermi programu
  • vedie evidenciu mobility v "Mobility tool" a pracuje s jazykovým nástrojom OLS /online linguistic support/
  • stará sa o aktualizáciu internetovej stránky Erasmus+ KA103

Kontakt: