Centrum pokročilých vizualizácií

Display portlet menu

Centrum pokročilých vizualizácií

Charakteristika

V roku 2015 v rámci Technickej Univerzity v Košiciach bolo založené vedecko-výskumné pracovisko s názvom „Centrum pokročilých vizualizácií“. Účelom centra je predovšetkým vedecko-výskumná, metodická, vzdelávacia a konzultačná činnosť v oblasti nového čítania a triedenia informácií a dát.

Hlavné oblasti pôsobenia CPV

  • nové komunikačné nástroje a kanály pre oblasť vzdelávania, umenia a kultúry, propagácie vedy,
  • priestor virtuálnej a rozšírenej reality, generatívna architektúra a dizajn, mediálne umenie
  • vizualizácia výsledkov vedeckých výskumov a výrobných procesov.

Činnosť CPV

Doterajšia činnosť CPV sa sústredila predovšetkým na prípravu a realizáciu projektov v koordinácii a súčinnosti s aktivitami FU TUKE, ktoré podporovali stratégiu rozvoja kreatívneho priemyslu projekt v regióne. CPV sa podieľa aj na bezprostrednej účasti TUKE prostredníctvom garanta CPV – Fakulty umení TUKE v úspešnom projekte mesta Košice UNESCO Creative City of Media Arts v roku 2017 a jeho riešení v najbližšom období.

Forma činnosti

Prostredníctvom riešenia projektov a komerčných objednávok v rámci predmetu činnosti CPV TUKE.

Organizačná štruktúra

Garant: Fakulta umení TUKE

Riaditeľ: doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. dekan FU TUKE, poverený riadením

rada CPV – členovia:

doc. Ing. arch. Juraj Koban, FU

Ing. arch. Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice (CIKE)

zástupcovia FEI, FBERG, EkF

Koordinácia projektov: Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

Kontakt: