Univerzita

Slobodný prístup k informáciám

Display portlet menu

Slobodný prístup k informáciám

Technická univerzita v Košiciach (ďalej len „TUKE“), ako povinná osoba zriadená zákonom, v súlade s § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejňuje nasledovné informácie:

Technická univerzita v Košiciach bola zriadená vládnym nariadením č. 30/1952 Sb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl s účinnosťou od 1.9.1952 ako Vysoká škola technická v Košiciach. Na základe zákona č. 94/1991 Zb. s účinnosťou od 1.4.1991 došlo k zmene jej názvu na Technická univerzita v Košiciach. V súčasnosti je Technická univerzita v Košiciach na základe zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejnou vysokou školou.

Informácie o spôsobe zriadenia TUKE, o jej právomociach, kompetenciách a popis organizačnej štruktúry je zverejnený v Štatúte TUKE, Organizačnom poriadku TUKE a Organizačnom poriadku Rektorátu TUKE na Základné vnútorné predpisy TUKE.

Informácie o spôsobe zriadenia fakúlt TUKE, o jej právomociach, kompetenciách a popis organizačnej štruktúry je zverejnený v štatútoch jednotlivých fakúlt:

Štatúty fakúlt

Informácie o mieste, čase, spôsobe získavania informácií, t.j. kde možno podať žiadosť, návrh a  podnet, sťažnosť alebo iné podanie, informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia TUKE vrátane požiadaviek, ktoré musia byť splnené, postup pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácií vrátane lehôt, vzory jednotlivých písomností, ako aj sadzobník poplatkov je obsiahnutý vo vnútornom predpise TUKE – P/TUKE/SPI/09 zo dňa 15.12.2009 Slobodný prístup k informáciám a v prílohách.

Prehľad ďalších predpisov, pokynov, externej a internej dokumentácie, ktorými sa TUKE riadi je zverejnený na Dokumentácia systému manažérstva kvality:

https://legislativa.tuke.sk

Zoznamy platnej internej dokumentácie vydanej v rámci systému manažérstva kvality:

  1. Zoznam Príkazov rektora
  2. Zoznam Organizačných smerníc
  3. Zoznam Metodických pokynov kvestora
  4. Zoznam Prevádzkových poriadkov
  5. Zoznam Poriadkov a Organizačných poriadkov
  6. Zoznam Štatútov

Informácie o nehnuteľnom majetkuhnuteľnom majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, ktorý bol vo vlastníctve TUKE a ktorý TUKE previedla do vlastníctva, alebo prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci a ktoré je TUKE povinná zverejňovať v súlade s § 5 ods. 6 zákona o slobode informácií.

Zmluvy, ktoré uzatvára TUKE a ktoré je povinná zverejňovať v súlade s § 5a zákona o slobode informácií, sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, ktoré vedie Úrad vlády SR na:

http://www.crz.gov.sk/

Objednávky tovarov a služieb, ktoré je TUKE povinná zverejňovať v súlade s § 5b ods. 1 zákona o slobode informácií a faktúry na tovary a služby, ktoré je TUKE povinná zverejňovať v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií.daje podľa § 5b ods. 1 a 2 sú zverejňované nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Cenník nájomného pre dlhodobý nájom nebytových priestorov

Pre stanovenie výšky nájomného je potrebné najprv zistiť kategóriu nehnuteľnosti podľa prílohy „Kategorizácia nehnuteľností“.
Pre stanovenie výšky nájomného je potrebné podľa kategórie nehnuteľnosti určiť aj účel nájmu podľa prílohy „Cenník nájomného“.
Výška nájomného nezahŕňa náklady spojené s odberom médií, tie sa určujú pre každý prípad osobitne.