Univerzita

Rovnosť príležitostí mužov a žien

Display portlet menu

Rovnosť príležitostí mužov a žien

Komisia pre rovnosť príležitostí mužov a žien je zastrešujúcim orgánom agendy rodovej rovnosti na TUKE. Komisia pôsobí ako poradný orgán rektora pre tvorbu a implementáciu politiky rovnosti príležitostí mužov a žien na TUKE.

Funkciou komisie je:

  • monitorovať rovnosť príležitostí zamestnancov/zamestnankýň a študentov/študentiek,
  • pripravovať Plán rovnosti príležitostí mužov a žien na TUKE,
  • vyhodnocovať plnenie Plánu rovnosti príležitostí mužov a žien na TUKE a pravidelne ho aktualizovať (v dvojročných intervaloch),
  • realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia o politike rodovej rovnosti na TUKE,
  • spolupracovať na plnení úloh vyplývajúcich z Plánu rovnosti príležitostí mužov a žien,
  • spolupracovať s podobnými komisiami na iných univerzitách.

Zloženie komisie

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. – predsedníčka komisie/odborná garantka
JUDr. Zuzana Žatkovičová – zástupkyňa legislatívno-právneho odboru
Ing. Rastislav Ručinský, PhD. – zástupca vedenia
doc. Ing. Miriam Šebová, PhD. – zástupkyňa zamestnancov
Bc. Lenka Bubeňková – zástupkyňa študentiek a študentov

Plán rovnosti príležitostí mužov a žien na TUKE bol prerokovaný Per rollam Komisiou pre rovnosť príležitostí mužov a žien dňa 17. mája 2022 a po schválení Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektorom TUKE, dňa 1. júna 2022, je zverejnený v časti legislatíva TUKE ako dokument systému manažérstva kvality TUKE „Ciele kvality CK/TUKE/ROVNOSŤ/22“.

Dokumenty

Príručky rodovo neutrálneho jazyka:

Zápisy zo stretnutí

Kontakt

https://www.facebook.com/rovnost.prilezitosti.tuke/

Upozornenie

Upozornenie

Našla sa neplatná konfigurácia. Kontaktujte administrátora.

 

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data