Vedenie TUKE

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav KMEŤ, DrSc. – rektor

Dr.h.c. prof. Ing. Anton ČIŽMÁR, CSc. – prorektor pre inovácie a transfer technológií
prof. Ing. Ivo PETRÁŠ, DrSc. – prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. – prorektor pre vzdelávanie
prof. Ing. Radovan HUDÁK, PhD. – prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu
prof. Ing. Jaroslav PORUBÄN, PhD. – prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy
doc. Ing. Marcel BEHÚN, PhD. – kvestor
prof. Ing. Roman CIMBALA, PhD. – predseda AS TUKE
Ing. Jakub Palša, PhD. – kancelár

V zmysle Štatútu TUKE majú právo zúčastňovať sa zasadnutí vedenia:

PhDr. Igor ZIBRINYI – vedúci referátu kontroly a sťažností
prof. RNDr. Blažej PANDULA, PhD. – zástupca OZPŠaV TUKE
Ing. Jakub Palša, PhD. – zástupca študentov

Ďalší zúčastnení podľa uváženia rektora TUKE.

Zápisy z rokovaní

Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2023
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2022
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2021
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2020
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2019
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2018
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2017
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2016
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2015