Vedenie TUKE

Najbližšie zasadnutie Vedenia Technickej univerzity v Košiciach sa uskutoční:

  • kancelária rektora TUKE

Zloženie Vedenia TUKE

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav KMEŤ, DrSc. - rektor

 

Dr.h.c. prof. Ing. Anton ČIŽMÁR, CSc. - prorektor pre inovácie a transfer technológií

prof. Ing. Ivo PETRÁŠ, DrSc. - prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. - prorektor pre vzdelávanie

prof. Ing. Radovan HUDÁK, PhD. - prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu

prof. Ing. Jaroslav PORUBÄN, PhD. - prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy

Ing. Marcel BEHÚN, PhD. - kvestor

prof. Ing. Roman CIMBALA, PhD. - predseda AS TUKE

Ing. Adrián HARČÁR, PhD. - kancelár

V zmysle Štatútu TUKE majú právo zúčastňovať sa zasadnutí vedenia:

PhDr. Igor ZIBRINYI - vedúci referátu kontroly a sťažností

prof. RNDr. Blažej PANDULA, PhD. - zástupca OZPŠaV TUKE

Ing. Jakub Palša - zástupca študentov
 

 

Ďalší zúčastnení podľa uváženia rektora TUKE.

Zápisnice zo zasadnutí

Zápisy zo zasadnutí Vedenia TUKE v roku 2020

Zápisy zo zasadnutí Vedenia TUKE v roku 2019

Zápisy zo zasadnutí Vedenia TUKE v roku 2018

Zápisy zo zasadnutí Vedenia TUKE v roku 2017

Zápisy zo zasadnutí Vedenia TUKE v roku 2016

Zápisy zo zasadnutí Vedenia TUKE v roku 2015