Disciplinárna komisia TUKE

Disciplinárna komisia TUKE prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných podľa príslušného študijného programu fakulty (resp. na úrovni TUKE) a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi (rektorovi).

Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.

Členovia:
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
Riccardo Belloni (zástupca študentov a študentiek)
Ing. Ivana Petrusová (zástupkyňa študentov a študentiek)
Mária Špišáková (zástupkyňa študentov a študentiek)