Akreditačná komisia TUKE

Predseda:
prof. Ing. Ján PARALIČ, PhD.

Podpredseda:
prof. Ing. Pavel RASCHMAN, CSc.

Interní členovia:
prof. Ing. Jozef BOCKO, CSc.
prof. Ing. Ján TERPÁK, CSc.
doc. Ing. Roman VODIČKA, PhD.

Zástupcovia študentov:
Bc. Martin MUZELÁK
Ing. Tomáš BALINT, MPH

Externí členovia:
Ing. Ján BAČA – U. S. Steel Košice, s.r.o.
prof. Ing. Pavol BAUER, PhD. – Delft University of Technology, Holandsko
doc. RNDr. Pavol HVIZDOŠ, DrSc. – Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied

Tajomníčka:
Ing. Daniela TOMÁŠOVÁ

Dokumenty

Zápisnice zo zasadnutí

Zápisnice zo zasadnutí AK TUKE v roku 2022