Organizačná štruktúra TUKE

Rektor

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

 

Životopis:

Meno: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
Narodený: 6. marec  1957, Přerov


Dosiahnuté vzdelanie, vedecké, vedecko-pedagogické a čestné hodnosti:

 

Prof. - Technická univerzita v Košiciach 2000
Doc. - Technická univerzita v Košiciach 1992
CSc. - VŠT v Košiciach 1989
Ing. - VŠT v Košiciach, Stavebná fakulta 1982
Gymnázium na Kováčskej 28 v Košiciach 1976

 

Manažérske pozície na Technickej univerzite v Košiciach:

Rektor univerzity 2015
Prorektor pre vedu a výskum 2007 - 2015
Dekan Stavebnej fakulty 2000 - 2007
Prorektor pre rozvoj 1994 - 1997
Prodekan pre zahraničné styky a vedeckú výchovu SvF 1991 - 1994
Vedúci Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF 1990 - 1991

 

Profesijná orientácia profesora Kmeťa je zameraná na reológiu, mechanizmy pretvárania, časovozávislé matematicko-fyzikálne výpočtové modely a pravdepodobnostné postupy posudzovania spoľahlivosti veľkorozponových lanových, membránových a hybridných konštrukcií a ich prvkov v pružnej a nepružnej oblasti namáhania. Venuje sa výskumu a vývoju inteligentných adaptívnych lanových a tensegrity systémov pri statickom a dynamickom pôsobení. Zaoberá sa diferenciáciou návrhovej pravdepodobnosti poruchy konštrukcií v súlade s koncepciou Performance Based Design.

Je autorom a spoluautorom 3 vedeckých, resp. odborných monografií, 2 vysokoškolských učebníc, 6  skrípt a učebných textov, viac ako 310 vedeckých a odborných publikácií, z toho 90 článkov v domácich a zahraničných časopisoch (23 v časopisoch registrovaných v Current Contents, napr. Journal of  Structural Engineering American Society of Civil Engineers (ASCE), Journal of Engineering Mechanics ASCE, Engineering Structures, Computers and Structures, Steel and Composite Structures, Advances in Engineering Software, Journal of Non-Linear Mechanics, Strain a ďalšie) a 220 článkov v zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií, sympózií a kongresov. Na jeho práce bolo zaznamenaných vyše 230 citácií, z toho 70 v databáze WOS alebo Scopus. Je členom redakčnej rady 8 domácich a zahraničných časopisov, členom vedeckých výborov konferencií doma a v zahraničí (napr. Eurosteel, International Conferences on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Design, Fabrication and Economy of Metal Structures a mnohé ďalšie). Bol spoluorganizátorom letnej školy European Religious Heritage Campus 1995 a 2. ročníka Medzinárodného filmového festivalu dokumentárnej tvorby v oblasti architektúry a stavebníctva 2004.

Vypracoval vyše 70 recenzných posudkov rukopisov článkov do karentovaných časopisov, resp. periodík indexovaných v WoS alebo Scopus. Pôsobil ako projektový manažér 6 projektov finančne podporených zo štrukturálnych fondov EÚ (Centrum excelentného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií,  materiálov a technológií, Univerzitný vedecký park UVP Technicom a ďalšie). Bol zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom 28 domácich a zahraničných vedecko-výskumných a odborných projektov.
Absolvoval rad študijných, prednáškových a pracovných pobytov: MISI v Moskve ZSSR (3 mesačný študijný pobyt 1988-1989); LISI v Petrohrade, ZSSR (1989); University of Miskolc, Maďarsko (1994, 2004); 4 pracovné pobyty na BTU Cottbus, SRN (1994-1996); 5 študijných, prednáškových a pracovných pobytov na Bergische Universität Wuppertal, SRN (1996-2006); Univerzity of Chester (Managing Universities at Critical Times), Veľká Británia (1997); JINR v Dubne, Rusko (2000); Helsinki University of Technology, Aalto University, Fínsko (2002, 2012); University of Montpellier, Francúzsko (2004); Gdansk University of Technology, Poľsko (1998, 2004); Cracow University of Technology, Poľsko (2001, 2004);
Nagoya University, Keio University, Waseda University, Tokyo Institute of Technology, Japonsko (2001, 2009); UC San Diego, AT&T University Dallas, Indiana University Purdue University Indianapolis, Science Park: West Lafayette Indianapolis, USA (2012, 2014) a ďalšie.

Je garantom študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia v študijnom odbore 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Stavebnej fakulte TUKE. Pôsobil a stále pôsobí ako predseda, resp. člen skúšobných komisií pre štátne skúšky na stavebných fakultách v Košiciach, Prahe, Bratislave a Žiline. Je predsedom Fakultnej odborovej komisie a komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác. Viedol 6 bakalárov, vyše 70 diplomantov a vyškolil 8 kandidátov vied a doktorandov. Profesor Kmeť bol a je aktívny v rôznych domácich a medzinárodných vedeckotechnických
a odborných spoločnostiach, komisiách a organizáciách. Bol členom pracovnej skupiny (Working group No. 6 Tension structures) medzinárodnej organizácie IASS (International Association for Shell and Spatial Structures) (1997-2006), členom International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) (v rokoch 1997-2006), bol štatutárnym zástupcom a viceprezidentom Európskej vedeckej spoločnosti pre výskum strešných konštrukcií (WGD) (2000-2007), členom Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF), je členom IASS, je delegovaným zástupcom v Research Policy Working Group for Smart Specialisation of the European University Association (EUA), bol členom Rady expertov pre informatizáciu a informatiku v školstve MŠ SR (2008-2010), Pracovnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie (2013), je členom Slovenského národného komitétu FEANI, pôsobí ako člen Rady pre technickú normalizáciu predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov, predsedom a členom skúšobných komisií SKSI pre
autorizáciu a overovanie odbornej spôsobilosti, členom Rady Slovenskej spoločnosti pre oceľové konštrukcie, Slovenskej spoločnosti pre mechaniku, členom technickej komisie TK 4 Kovové, spriahnuté oceľobetónové a drevené konštrukcie pri SÚTN a ďalších. Preložil do slovenčiny európsku normu EN 1993-1-11, ku ktorej vypracoval aj národný aplikačný dokument.

Od roku 1998 je autorizovaným stavebným inžinierom pre kategóriu 07 - statika stavieb. Je autorom a spoluautorom vyše 30 realizovaných stavebných a inžinierskych konštrukcií a vyše 50 expertíznych a odborných posudkov. Špecializuje sa na oceľové konštrukcie, lanové, membránové a tensegrity sústavy s veľkými rozpätiami. Za svoje najvýznamnejšie diela považuje: návrh a statický výpočet kotveného  stožiara v Stakčíne (1988), návrh oceľovej konštrukcie rímsko-katolíckeho kostola v Dargove (1991), spolupráca na projekte Steel arény v Košiciach (1996), návrh zavesenej potrubnej lávky cez rieku Hornád v Košiciach (1997), návrh membránového zastrešenia javiska amfiteátra v Detve (2002), návrh oceľovej konštrukcie objektov Lodenice v Prahe - Tróji (2004). Medzi jeho významné práce pre prax patria aj expertízne posudky stavu nosných oceľových konštrukcií a žeriavových dráh v objektoch VSŽ Košice (dnes U.S. Steel Košice) (1994), expertízny posudok budovy Priemyselnej banky v Košiciach (1995), sila v Hlinikárni ZSNP v Žiari nad Hronom (1996), nosných systémov objektov Elektrární vo Vojanoch (1996, 2009), aktuálneho stavu nosných konštrukcií Zimného štadióna v Prešove (2001) a ďalšie. Je autorom a spoluautorom viacerých nových technológií a prototypov (adaptívne ľahké nosné systémy na báze  tensegrity konštrukcií), skúšobných postupov (vypracovanie postupu na reologické skúšky ťahom namáhaných prvkov, testy adaptívnych systémov a pod.) a produktu sériovej výroby (hala M-12: sériovo vyrábaná technológia ako výsledok rezortnej výskumnej úlohy).

Za svoju vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť získal rad domácich a zahraničných ocenení.