Organizačná štruktúra TUKE

Rektor

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Pracovný životopis

Osobné údaje
Priezvisko: Kmeť
Meno: Stanislav
Dátum narodenia: 6.3.1957
Miesto narodenia: Přerov, Česká republika
Národnosť: slovenská
Stav: ženatý
Manželka: Ing. Alena Kmeťová, rod. Kneslová
Dcéra: JUDr. Andrea Kmeťová

Vzdelanie a kvalifikácia
1977 – 1982 inžinierske štúdium v odbore Pozemné stavby so zameraním na Statickú analýzu konštrukcií, Stavebná fakulta VŠT v Košiciach (štúdium ukončené s vyznamenaním, udelená Cena rektora VŠT v Košiciach za vynikajúce výsledky v štúdiu a aktívnu vedecko-výskumnú a odbornú činnosť)
1984 – 1989 vedecká ašpirantúra pracovníkov školiacich pracovísk, SvF VŠT v Košiciach
1989 CSc. v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, SVŠT v Bratislave
1984 dvojsemestrálny postgraduálny kurz výpočtovej techniky JSEP, ÚVT VŠT v  Košiciach
1985 kurz nelineárnej mechaniky, ČSVTs Dom techniky Ostrava, Dopravoprojekt Brno
1987 – 1988 postgraduálne štúdium základov pedagogiky vysokej školy, Ústav rozvoja vysokých škôl Slovenskej republiky, Bratislava
1992 habilitácia, docent v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
2000 inaugurácia, profesor v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
2020 DrSc. vo vednom odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Pracovné zaradenie
1982 – 1985 asistent na Katedre nosných konštrukcií a zakladania SvF VŠT v Košiciach
1985 – 1990 odborný asistent na Katedre betónových a kovových konštrukcií SvF VŠT v  Košiciach
1990 – 1991 zástupca vedúceho Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF VŠT v  Košiciach pre výchovno–vzdelávaciu činnosť
1991 – 1994 prodekan pre zahraničné styky a vedeckú výchovu SvF VŠT v Košiciach
1992 – 2000 docent teória a konštrukcie inžinierskych stavieb na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF TUKE
1994 – 1994 poverený vedením úseku rozvoja školy TUKE
1994 – 1997 prorektor pre rozvoj TUKE
2000 – 2007 dekan Stavebnej fakulty TUKE
2000 – trvá profesor v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb na Ústave inžinierskeho staviteľstva, Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF TUKE (v období rokov 2003 – 2008 vo funkcii profesora v študijnom odbore Aplikovaná mechanika)
2007 – 2015 prorektor pre vedu a výskum TUKE
2010 – 2015 riaditeľ Ústavu inžinierskeho staviteľstva SvF TUKE
2015 – trvá rektor Technickej univerzity v Košiciach

Študijné a pracovné pobyty
1988 – 1989 MISI v Moskve (4 mesačný študijný pobyt), ZSSR
1989 LISI v Petrohrade, ZSSR
1992 – 2004 5 pracovných, prednáškových a študijných pobytov na University of Miskolc, Maďarsko
1991 – 1995 5 pracovných pobytov na BTU Cottbus, SRN
1996 – 2017 6 študijných, prednáškových a pracovných pobytov na Bergische Universität Wuppertal, SRN
1997 University of Chester, Veľká Británia
2000 JINR v Dubne, Rusko
2002, 2012 Helsinki University of Technology, Aalto University, Fínsko
2004 University of Montpellier, Francúzsko
1998, 2004 Gdansk University of Technology, Poľsko
2001, 2004 Cracow University of Technology, Poľsko
2009 Keio University, Waseda University, Tokyo Institute of Technology, Japonsko
2012, 2014 UC San Diego, AT&T University Dallas, Indiana University Purdue University Indianapolis, Science Park: West Lafayette Indianapolis, USA a ďalšie zahraničné pobyty a cesty.

Profesijná orientácia

Reológia, mechanizmy pretvárania, časovo-závislé matematicko-fyzikálne výpočtové modely a pravdepodobnostné postupy posudzovania spoľahlivosti veľkorozponových lanových, membránových a hybridných konštrukcií a ich prvkov, v pružnej a nepružnej oblasti namáhania. Výskum a vývoj inteligentných adaptívnych lanových, membránových a tensegrity systémov pri statickom a dynamickom pôsobení. Diferenciácia návrhovej pravdepodobnosti poruchy konštrukcií v súlade s koncepciou Performance Based Design.

Členstvo v medzinárodných a domácich vedeckých a odborných spoločnostiach, profesijných komisiách a organizáciách
 • Člen Pracovnej skupiny č. 6 pre Ťahom namáhané konštrukcie IASS (Working group No. 6 Tension structures IASS) (1997 – 2006).
 • Člen IASS – International Association for Shell and Spatial Structures.
 • Člen IABSE – International Association for Bridge and Structural Engineering (1997 – 2006).
 • Člen AECEF – Association of European Civil Engineering Faculties with the Participation of Civil Engineering Faculties from Non-European Countries (2001 – 2007).
 • Štatutárny zástupca Európskej vedeckej spoločnosti pre výskum strešných konštrukcií – Europäische Wissenschaftliche Gesellschaft für die Erforschung von Dachkonstruktionen -WGD, Nemecko (2000  –  2007).
 • Viceprezident Európskej vedeckej spoločnosti pre výskum strešných konštrukcií – WGD, Nemecko (2003 – 2007).
 • Člen Rady Slovenskej spoločnosti pre oceľové konštrukcie (2006 – 2009).
 • Člen Slovenskej spoločnosti pre mechaniku.
 • Člen Slovenskej spoločnosti pre oceľové konštrukcie.
 • Člen Technickej komisie č. 4 pre kovové, spriahnuté oceľobetónové a drevené konštrukcie SÚTN Bratislava.
 • Člen a spolupracovník Vedeckej komisie pre stavebné inžinierstvo Poľskej akadémie vied v Poľsku.
 • Člen Slovenského národného komitétu FEANI (2010  –  2015).
 • Člen Komisie pre vedu a výskum pri Rade vysokých škôl SR (2007 – 2015).
 • Predseda Správnej rady Spoločnosti absolventov a priateľov TUKE (SAPTU) (1995 – 2003).
 • Člen Komisie pre rozvoj Technickej univerzity v Košiciach (2003 – 2007).
 • Člen Slovenskej komory stavebných inžinierov (autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Statika stavieb od roku 1998).
 • Člen skúšobných komisií SKSI pre autorizáciu a overovanie odbornej spôsobilosti stavebných inžinierov.
 • Člen Rady pre informatizáciu a informatiku v školstve MŠ SR – poradný orgán podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky (2008 – 2010).
 • Člen Pracovnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre prípravu Operačného programu Výskum a inovácie (2013).
 • Člen Rady pre technickú normalizáciu predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (2015 – 2018).
 • Člen Stálej komisie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 – Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (2017 – trvá). 
 • Člen Odborného a koordinačného orgánu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prípravu návrhov Štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2017 – 2022.
 • Člen komisie na prípravu návrhov Štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2017 – 2022.
 • Member of the EUA (European University Association) Expert Group on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3 in Brussels (2012 – 2019).
 • Member of the EUA (European University Association) Expert Group on Innovation Ecosystems in Brussels (2019 – trvá).
Členstvo v redakčných radách časopisov
 • Inžinierske stavby (2002 – 2006)
 • Pozemné komunikácie a dráhy (2004 – 2007)
 • Znalectvo (2005 – 2010)
 • Selected Scientific Papers – Journal of Civil Engineering
 • Transactions of the Universities of Kosice
 • Pollack Periodica – An International Journal for Engineering and Information Sciences
 • Building Research Journal
 • Interdisciplinarity in Theory and Practice
 • Transfer
 • HALÓ TU
Členstvo vo vedeckých výboroch konferencií doma a v zahraničí, organizovanie vedeckých konferencií a odborných podujatí

Odborný garant a člen vedeckých, organizačných a programových výborov konferencií doma a v zahraničí:

 • Eurosteel
 • International Conferences on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing
 • Design Fabrication and Economy of Metal Structures a mnohé ďalšie.
 • Spoluorganizátor European Religious Heritage Campus 1995.
 • Spoluorganizátor 2. ročníka medzinárodného filmového festivalu dokumentárnej tvorby v oblasti architektúry a stavebníctva 2004.
Členstvo vo vedeckých radách
 • Člen Vedeckej rady TUKE (1994 – 1997).
 • Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty TUKE (2000 – 2007).
 • Člen vedeckých rád stavebných fakúlt v Prahe, Brne, Ostrave,  Bratislave a Žiline (2000 – 2007).
 • V súčasnosti predseda Vedeckej rady TUKE a člen 7 vedeckých rád slovenských univerzít a SAV.
Publikačné aktivity

Autor a spoluautor 4 monografií, resp. vysokoškolských učebníc, 4 kapitol v knihách, 5 skrípt a učebných textov, viac ako 350 vedeckých a odborných publikácií, z toho vyše 110 článkov v domácich a zahraničných časopisoch (vyše 30 v časopisoch registrovaných v Current Contents Connect, napríklad Journal of Structural Engineering American Society of Civil Engineers (ASCE), Journal of Engineering Mechanics ASCE, Engineering Structures, Computers and Structures, Steel and Composite Structures, Advances in Engineering Software, Journal of Non-Linear Mechanics, Strain a ďalšie), 240 článkov v zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií, sympózií a kongresov, a ďalšie. Na jeho práce bolo zaznamenaných vyše 600 citácií, z toho 350 SCI citácií v databáze WOS (H-index: 10).

Riešenie projektov

Zodpovedný riešiteľ, resp. spoluriešiteľ 10 zahraničných a 24 domácich projektov (Štátny plán základného výskumu, VEGA, APVV a ďalšie).

Projektový manažér 6 projektov finančne podporených zo štrukturálnych fondov EÚ (Centrum excelentného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií, Univerzitný vedecký park UVP Technicom a ďalšie).

Iné vedecké aktivity

Recenzent prác v časopisoch evidovaných v CC, resp. periodík indexovaných v databázach WoS alebo Scopus.

Odborná projekčná a expertízna činnosť

Autorizovaný stavebný inžinier pre kategóriu 07 – statika stavieb od roku 1998 (č. aut. A-276*07*98). Zameranie na oceľové konštrukcie, lanové, membránové a tensegrity sústavy s veľkými rozpätiami.

Medzi najvýznamnejšie diela patria:

 • návrh a statický výpočet oceľového lanami kotveného stožiara v Stakčíne (1988)
 • návrh oceľovej konštrukcie rímsko-katolíckeho kostola v Dargove (1991)
 • spolupráca na projekte Steel arény v Košiciach (1996)
 • návrh zavesenej potrubnej lávky cez rieku Hornád v Košiciach (1997)
 • návrh membránového zastrešenia javiska amfiteátra v Detve (2002)
 • návrh oceľovej konštrukcie objektov Lodenice v Prahe – Tróji (2004)

Medzi významné práce patria aj expertízne posudky:

 • stavu nosných oceľových konštrukcií a žeriavových dráh v objektoch VSŽ (U.S. Steel Košice) (1994)
 • budovy Priemyselnej banky v Košiciach (1995)
 • sila v Hlinikárni ZSNP v Žiari nad Hronom (1996)
 • nosných systémov objektov Elektrární vo Vojanoch (1996, 2009)
 • aktuálneho stavu nosných konštrukcií Zimného štadióna v Prešove (2001, 2016) a iné.
Nové technológie a prototypy

Autor a spoluautor viacerých nových technológií a prototypov (adaptívne ľahké nosné systémy na báze lanových, membránových a tensegrity konštrukcií), skúšobných postupov (vypracovanie postupu na reologické skúšky ťahom namáhaných prvkov, testy adaptívnych systémov a pod.) a produktu sériovej výroby (hala M-12: nová sériovo vyrábaná technológia ako výsledok rezortnej výskumnej úlohy).

Členstvo v komisiách pre štátne skúšky
 • Predseda štátnicových komisií na Stavebnej fakulte TU v Košiciach.
 • Člen štátnicových komisií na Fakulte umení TU v Košiciach.
 • Predseda štátnicových komisií na Fakulte stavební ČVUT v Prahe (2003 – 2004).
 • Predseda štátnicových komisií pre obhajoby diplomových prác na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.
 • Predseda štátnicových komisií pre obhajoby diplomových prác na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (2011 – 2018).
Členstvo v odborových komisiách
 • Člen Fakultnej odborovej komisie doktorandského štúdia na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v študijnom programe teória a navrhovanie inžinierskych stavieb v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (2005 – 2010).
 • Predseda Odborovej komisie doktorandského štúdia na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v študijnom programe teória a navrhovanie inžinierskych stavieb v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (2010 – trvá).
 • Predseda komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác.
Garancia bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov

Garant študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia v študijnom odbore 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Stavebnej fakulte TUKE.

Ocenenia a uznania

Za jeho činnosť mu bol udelený rad ocenení doma i v zahraničí. Medzi najvýznamnejšie patria:

 • Vedúci špičkového vedeckého tímu: Vedecký tím pre výpočtovú a experimentálnu analýzu konštrukcií inžinierskych stavieb (VYPEXAN: KIS) (2015).
 • Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu za rok 2016: Vedecko-technický tím roka 2016. Odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach  – vedúci tímu prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. (2016). Cena udelená za teoretický a experimentálny výskum a vývoj nových inteligentných adaptívnych nosných systémov schopných odolávať statickým a dynamickým účinkom mimoriadneho zaťaženia.
 • Cena mesta Košice 2018 za dlhoročnú prínosnú vedecko-výskumnú činnosť (2018).
 • Civis Academicus honoris causa of Óbuda University in Budapest (2017).
 • Udelenie titulu Dr.h.c. Univerzity v Miškolci (2019).
 • Udelenie titulu prof.h.c. of Óbuda University in Budapest (2019).