Organizačná štruktúra TUKE

Prorektor pre vzdelávanie

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

 

Životopis:

 

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. – prorektor pre vzdelávanie

Dosiahnuté vzdelanie, vedecké, vedecko-pedagogické a čestné hodnosti:

Prof. - Technická univerzita Košice 2009
Doc. – Technická univerzita v Košiciach 2002
PhD. - Technická univerzita Košice 1995
Ing. - Vysoká škola technická Košice, Strojnícka fakulta 1985
Stredná priemyselná škola strojnícka Košice 1982
Manažérske pozície na Technickej univerzite v Košiciach:
Vedúci Katedry environmentalistiky a riadenia procesov, SjF TUKE 2010-2011
Poverený vedením Katedry environmentalistiky a riadenia procesov, SjF TUKE 2008-2010
Vedúci oddelenia environmentálneho inžinierstva, Katedra environmentalistiky a riadenia procesov, SjF TUKE 1995-2008

 Odborná orientácia:
strojárstvo, výskum a vývoj v oblasti environmentálneho inžinierstva, kvalita životného prostredia, technika ochrany životného prostredia, objektivizácia fyzikálnych faktorov prostredia, akustika a vibrácie, elektromagnetické polia. Vizualizácia zvukových polí. Návrh opatrení na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Hlavné činnosti a zodpovednosť:
profesor, garant 1.a 2. stupňa v študijnom programe Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve.
Profesijné zručnosti:
prednášateľ a garant profilujúcich predmetov v študijnom programe Technika ochrany životného prostredia a Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve, spracovateľ akustických, vibračných a emisných štúdií a posudkov, zámerov pre EIA, spracovanie projektov znižovania vplyvu negatívnych faktorov prostredia pre prax, zodpovedný riešiteľ a riešiteľ domácich a zahraničných projektov vedy a výskumu.

 

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti:
  • OODD/7742/2010 – vydané podľa § 15 a § 16 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - odborná spôsobilosť na výkon meraní hluku,
  • OLP/4088/2007 vydané podľa §5ods.6 písm. k zákona č. 126/2006 Z.z.- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na merania vibrácií v životnom a pracovnom prostredí,
  • OODD/7834/2010 – vydané podľa § 15 a § 16 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – odborná spôsobilosť na hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia – hluk a vibrácie,
  • OOD/7449/2015 – vydané podľa § 15 a § 16 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odborná spôsobilosť na hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia –elektromagnetické polia,
  • 587/2013/OEP – osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 61 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. v odbore technológie, hluk a vibrácie a oblasti stavby pre strojársku výrobu,
  • Posudzovateľ SNAS pre oblasť akreditácie skúšobných laboratórií.Prehľad aktivít:

Je autorom a spoluautorom niekoľkých monografií, učebníc a skrípt, mnohých vedeckých a odborných príspevkov publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a na konferenciách. Je zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom mnohých grantových a inštitucionálnych projektov, projektov APVV, projektov v rámci spolupráce s praxou. Je zodpovedným riešiteľom desiatok hospodárskych zmlúv s priemyselnou praxou, v ktorých rieši hlavne problematiku objektivizácie faktorov prostredia a návrh opatrení pre elimináciu negatívnych vplyvov priemyselných a dopravných stavieb na životné prostredie a človeka. Pre prax pracoval ako zodpovedný riešiteľ na desiatkach projektov, z ktorých sa medzi najvýznamnejšie radia úlohy ako Strategická hluková mapa mesta Košice, hluková štúdia pre rekonštrukciu električkovej trate v Košiciach, „Hluková štúdia pre projekt rekonštrukcie železničnej trate Krompachy Poprad“, niekoľko štúdií pre spoločnosť SPP, a.s., projekty pre tvorbu hlukových máp pre spoločnosti EVO Vojany, SCP Mondi, a.s. Ružomberok, hlukové a emisné štúdie pre projekty výstavby a rekonštrukcie ciest, priemyselných prevádzok, projektov elektrární (Elektráreň Strážske, Energetický zdroj Bočiar), monitoring výstavby diaľnic a ďalšie.

Každoročne organizuje konferenciu Hodnotenie kvality prostredia (od roku 2009), je vedúcim akreditovaného pracoviska pre objektivizáciu faktorov prostredia, v súčasnosti je predsedom Slovenskej akustickej spoločnosti, od roku 2010 vydáva celoštátny časopis Fyzikálne faktory prostredia, od roku 2013 je posudzovateľom SNAS, od roku 2012 posudzovateľom v oblasti hluku a vibrácie v rámci posudzovania EIA, od roku 2013 je odborným garantom konferencie Akustika a vibrácie.

Znalosť cudzích jazykov:

nemecky, rusky