Organizačná štruktúra TUKE

Odbor legislatívno-právny

Právne oddelenie

JUDr. Elena Kunayová

JUDr. Zuzana Žatkovičová

Oddelenie legislatívy, organizácie a manažérstva

Oddelenie správy registratúry TUKE