Univerzita

O nás

História TUKE

Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952, no jej korene treba hľadať v hlbokej minulosti. Už v roku 1657 bola v Košiciach založená Universitas Cassoviensis, ale technické vzdelanie bolo na úroveň vysokoškolského povýšené až v roku 1762, keď bola rakúsko­‑uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici. Tá poskytovala vzdelanie a vyvíjala výskumnú činnosť v celom komplexe vedných odborov, od rudného baníctva po výrobu a spracovanie kovových materiálov.

Zárodky technického vysokého školstva v Košiciach siahajú do roku 1937, keď bola Zákonom č. 170 Československej republiky zriadená Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. S vyučovaním sa malo začať už v školskom roku 1938/39, no predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži prinútili presťahovať ju najskôr do Prešova, potom do Martina, až nakoniec zakotvila v Bratislave a dala základ dnešnej Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

K skutočnému zrodu Vysokej školy technickej v Košiciach došlo na základe Vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. z 8. júla 1952, ktorým bola táto zriadená s tromi fakultami, a to fakultou ťažkého strojárenstva, baníckou a hutníckou fakultou. V roku 1969 pribudla elektrotechnická fakulta, v roku 1976 stavebná fakulta.

Významnou udalosťou bolo premenovanie školy na Technickú univerzitu v Košiciach na základe zákona SNR z 13. februára 1991. V roku 1992 bola v Prešove zriadená fakulta odborných štúdií, ktorá sa v roku 1996 pretransformovala na dnešnú fakultu výrobných technológií. V roku 1992 bola zriadená aj ekonomická fakulta, čím univerzita opustila rámec rýdzo technických disciplín a v tomto trende pokračovala aj v roku 1998, keď bola založená fakulta úžitkových umení.

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 1. februára 2005 a je nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, v Európe i vo svete renomovanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá počas 30 rokov zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu.

Vízia

Technická univerzita v Košiciach bude

  • poprednou technickou univerzitou na národnej a
  • uznávanou technickou univerzitou na medzinárodnej úrovni,
  • so silným prvkom autonómnosti,
  • s dostatočne diverzifikovanými finančnými zdrojmi,
  • prístupná pre čo najširší okruh záujemcov,
  • rozvíjajúca vedecké poznanie a na základe vlastných pôvodných výsledkov
  • poskytujúca excelentné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a
  • celoživotné vzdelávanie,
  • spĺňajúca svojim výskumom očakávané potreby priemyslu, regiónu a spoločnosti a
  • výrazne angažovaná pri poskytovaní služieb širokej verejnosti.

Poslanie

TUKE bude poskytovať svojmu okoliu vedeckú a technologickú znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, k tvarovaniu prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a kvality života občanov. Toto TUKE dosiahne inovatívnym výskumom a excelentným vzdelávaním vo všetkých vedných oblastiach jednotlivých fakúlt univerzity.

Vyznávané hodnoty

Ľudia musia byť na prvom mieste.
Vzťahy budovať na úprimnosti a dôvere.
Rôznorodosť ľudí a myšlienok rešpektovať.
Kreativitu uprednostňovať pred memorovaním.
Excelentnosť dosahovať tímovou prácou a silnou pracovnou etikou.
Efektivitu dosahovať múdrym využívaním ľudských a finančných zdrojov.
Komunikáciu a prezentáciu študentov viac zvýrazniť v pedagogickom procese.
Sociálny a ľudský kontext vedy, techniky a umenia vnímať v každej činnosti.
Globálnu perspektívu študentov zabezpečiť kvalitným vzdelávaním, aby naši študenti boli pripravovaní pracovať v medzinárodných tímoch a vedeli využívať pre takúto prácu moderné elektronické komunikačné prostriedky.

TUKE dnes

Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

V posledných rokoch sa výrazne zvyšuje záujem o štúdium zo strany zahraničných študentov, čím sa TUKE etabluje v medzinárodnom priestore ako významná vzdelávacia inštitúcia. Na univerzite študujú študenti zo štyridsiatich krajín sveta.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data