Legislatíva univerzity

Vnútorný systém preverovania oznámení

Display portlet menu

Vnútorný systém preverovania oznámení

Rektor Technickej univerzity v Košiciach v súlade s ustanovením §10 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určil zodpovednú osobu, ktorá bude plniť úlohy zamestnávateľa – Technickej univerzity v Košiciach – podľa §10 ods. 5 až 8 a 11 ods. 1 citovaného zákona.

Zodpovedná osoba

JUDr. Lukáš Meždej
Adresa: Rektorát Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Telefón: 055/602 2100

Spôsob podávania podnetov

  1. písomne
  2. ústne do záznamu
  3. elektronickou poštou na adresu: lukas.mezdej@tuke.sk

Podrobný popis spôsobu, podmienok a postupu pri podávaní, preverovaní, vybavovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Technickej univerzite v Košiciach obsahuje vnútorný predpis: P/TUKE/OPČ/19 „Oznamovanie protispoločenskej činnosti na Technickej univerzite v Košiciach“.