Práva dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajom (Čl. 15 GDPR) – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, odovzdané/doručené osobne v sídle TUKE alebo zaslané doporučenou zásielkou na Vami uvedenú adresu doručenia. V ojedinelých prípadoch Vám budú poskytnuté elektronicky, (len) ak to bude technicky možné.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov (Čl. 16 GDPR) – je v záujme TUKE spracúvať o dotknutej osobe len aktuálne osobné údaje. Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) osobných údajov (Čl. 17 GDPR) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, alebo ak namietate voči spracúvaniu údajov a podobne. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Čl. 18 GDPR) – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť osobných údajov (Čl. 20 GDPR) – ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov (Čl. 21 GDPR) – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať (odobrať). Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na TUKE. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: 02/32313214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby TUKE podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. V prípade, ak nebudeme schopní overiť (vhodným spôsobom) Vašu totožnosť, resp. autentifikovať identitu, požiadame Vás o predloženiu dokladu (totožnosti) v sídle TUKE. Je našou povinnosťou zabrániť, resp. vylúčiť poskytnutiu osobných údajov o Vás neoprávnenej osobe, ktorá sa za Vás iba vydáva. Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je však Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, TUKE oprávnená účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s vybavením žiadosti dotknutej osoby.

Vyššie uvedené práva možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u zodpovednej osoby, ktorá na univerzite vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Zodpovednej osobe takisto možno oznámiť únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov Technickej univerzity v Košiciach.

Ďalšie informácie o Vašich právach môžete získať aj prostredníctvom príručky EÚ pre občanov o ochrane osobných údajov alebo na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR (www.uoou.sk).