Legislatíva univerzity

Ochrana osobných údajov

Práva pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a Zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Technická univerzita v Košiciach (ďalej len „TUKE“) je Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje vo vlastnom mene, ktorého konkrétne požiadavky na jeho určenie sú ustanovené v osobitných predpisoch, ktoré vymedzili účely a čiastočne aj prostriedky spracúvania osobných údajov.

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9, 042 00 Košice
IČO: 00 397 610

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (DPO)

Pravidlá ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje je potrebné v nevyhnutnom rozsahu spracúvať z dôvodu plnenia, resp. zabezpečenia povinností a úloh, ktoré nám, ako verejnej vysokej škole vyplývajú:

  • zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

TUKE môže pristúpiť k spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch, ak je rozsah osobných údajov stanovený právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, aj na základe nasledujúcich právnych základov:

  • ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a TUKE vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • ak je to nevyhnutné na splnenie úlohy TUKE, realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej TUKE v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR,
  • ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje TUKE podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, alebo
  • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov na TUKE

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje
Doba uchovania Vašich osobných údajov
Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov
Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov
Ako získavame Vaše osobné údaje
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa (TUKE)
Práva dotknutej osoby

Ďalšie informácie a oznámenia