Univerzita

Slávnostné otvorenie laboratórnych hál SjF a SvF TUKE

Display portlet menu

Slávnostné otvorenie laboratórnych hál SjF a SvF TUKE

Výnimočným bol pre Technickú univerzitu v Košiciach 20. november 2018, kedy sa za prítomnosti podpredsedu vlády Slovenskej republiky Richarda Rašiho a rektora TUKE Stanislava Kmeťa slávnostne otvárali laboratórne haly Strojníckej a Stavebnej fakulty.

Ako povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, obe centrá majú na trh priniesť kvalitnejšie materiály a prepojiť výskum, vývoj a výrobu s praxou. Podľa neho obe laboratóriá zvýšia kredit univerzity aj jej umiestnenie v hodnotiacom rebríčku vysokých škôl. „Mnohokrát sa podnikateľský sektor sťažoval, že sa toho u nás veľa vymyslí mnoho nápadov a inovácií, ale chýba ich prepojenie do praxe. Dnes sme videli, že sa na tunajšom výskume a vývoji podieľajú aj koneční prijímatelia a naše akademické inštitúcie dokážu vyrobiť to, čo potrebuje naša prax a čo je inovatívne a môže urobiť naše hospodárstvo konkurencieschopným,“ uzavrel.

Podľa slov rektora TUKE: „Všetky tieto prístrojové vybavenia slúžia pre mladých ľudí, pre ambicióznych mladých vedeckých pracovníkov, ktorí tu môžu realizovať svoje sny.“

Prototypové a inovačné centrum (PaIC) Strojníckej fakulty TUKE

Vybudovanie PaIC je odpoveďou na schválenú Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3 SK), ktorá má prispieť k reforme výskumu a vývoja na Slovensku, najmä výraznejšie zapojiť do výskumu podnikateľov a zmeniť orientáciu výskumu na výskum, ktorého výsledky budú uplatniteľné v hospodárskej a spoločenskej praxi.

Centrum ako súčasť projektu „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“ bolo budované v dvoch etapách, pričom prvá etapa bola realizovaná v dvoch fázach. Prvá v rokoch 2014 až 2016 s nákladom 1 623 000 Eur a druhá zameraná už len na vybavenie Centra nástrojmi a príslušenstvom v rozsahu vyše 90 000 Eur v roku 2017.

Druhá etapa sa realizovala v rokoch 2017 až 2018 a to len z vlastných zdrojov Strojníckej fakulty TUKE. Táto etapa umožnila doplnenie štruktúry a priestorov pre realizáciu väčších výskumno-vývojových úloh.

V oblasti materiálneho vybavenia sa jedná o najmodernejšiu výrobnú techniku, svojou štruktúrou vhodnú aj pre mimoriadne presnú nástrojársku výrobu. Umiestnená je v nových priestoroch, pozitívne ovplyvňujúcich výslednú presnosť i celkovú kvalitu výroby.

V centre dochádza k hlbšiemu prepojeniu výskumnej činnosti s praxou. Jeho cieľom je zhmotniť myšlienky tvorivých pracovníkov SjF TUKE, ktoré boli publikované vo významných vedeckých monografiách, v karentovaných publikáciách, patentoch a úžitkových vzoroch. Ide o výnimočný príklad naplnenia reťazca výskum-vývoj-výroba, pričom výsledkom výskumu je priamo prototypový výstup výskumného projektu s reálnym overením jeho funkcie.

Technologické a prístrojové vybavenie Centra:

 • zváracie pracovisko MASTERTIG 2300,
 • CNC sústružnícko-frézovacie centrum DMG MORI ecoTurn 510
 • 3-osá CNC frézovačka DMG MORI / 635 V ecoline
 • 5-osá CNC frézovačka DMG MORI / ecoMill 50
 • laserové CNC páliace zariadenie TruLaser Cell 3000
 • CNC drôtová rezačka AccuteX AU-500i,
 • hydraulický ohraňovací lis CNC PPEC-6 35/15,
 • strojné tabuľové nožnice CS 06/31,
 • rovinná brúska HFS 4080 C,
 • stanica vŕtania SSB 50F Super,
 • pásová píla ABS 320 B.

Výstavba Prototypového a inovačného centra dáva realizačným výstupom projektov študentov i pedagógov úplne novú kvalitu, plne porovnateľnú s výstupmi špičkových európskych pracovísk a prispeje k posilneniu dobrého mena celej univerzity.

Laboratórium excelentného výskumu Stavebnej fakulty TUKE

Laboratórium excelentného výskumu bolo budované v dvoch etapách. Prvá etapa bola súčasťou univerzitného projektu v rámci INFRA II a projektov „Podpora centra excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií“ a „Centrum excelentného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií“.

Z týchto projektov boli realizované stavebné objekty Laboratória excelentného výskumu Stavebnej fakulty TUKE a podstatná časť technologického vybavenia laboratória. V druhej etape, ktorá bola súčasťou rozsiahleho projektu „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“, bolo dobudované výskumné centrum o ďalšie moderné technologické zariadenia umožňujúce realizovať špičkový výskum v oblasti stavebníctva. V obidvoch etapách boli použité aj vlastné zdroje fakulty vo výške viac ako 200 000,- EUR.

Portfólio laboratória excelentného výskumu je navrhnuté tak, aby sa zaoberalo technológiami, ktoré vytvárajú konštrukcie neškodné pre životné prostredie, výkonnejšie a ekonomickejšie pre prevádzku. Laboratórium excelentného výskumu je integrovaným pracoviskom zabezpečujúcim vykonávanie experimentálneho výskumu vo všetkých oblastiach, v ktorých má fakulta akreditované študijné programy, vykonávanie skúšok stavebných materiálov, prvkov, konštrukcií a technológií. Zároveň sa podieľa aj na vzdelávacej a výskumnej činnosti jednotlivých ústavov fakulty.

Laboratórium je vybavené najmodernejším skúšobným zariadením a prístrojmi:

 • lámacia dráha pre skúšanie prvkov reálnych veľkostí do rozmerov až 18 m
 • pulzátor INSTRON ±2500 kN
 • pulzátor INOVA ±160 kN, ±250 kN, ±400 kN, ±630 kN
 • tensegrity bunky
 • komplexné technologické zariadenie pre skúšanie v oblasti dopravného staviteľstva
 • komplexné technologické zariadenie pre skúšanie stavebných materiálov
 • inteligentný dom s centrálnym riadením a meraním
 • slnečné kolektory

Médiá:

Markíza
(http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/14742-televizne-noviny)

RTVS
(https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/172588#1834)

TASR
(http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/laboratorne-haly-tuke-v-kosiciach-maj/45714-clanok.html)

Košice:dnes
(https://kosicednes.sk/udalosti/laboratorne-haly-tuke-v-kosiciach-maju-preniest-vyskum-vyvoj-do-praxe/)

Korzár
(https://kosice.korzar.sme.sk/c/20966354/technicka-univerzita-v-kosiciach-ma-dve-nove-haly-plne-strojov.html)

Slávnostné otvorenie laboratórnych hál SjF a SvF TUKE

Display portlet menu