Rokovali rektori košických univerzít

Display portlet menu

Rokovali rektori košických univerzít

Na pôde Technickej univerzity Košice sa v stredu 25. marca 2020 v dopoludňajších hodinách uskutočnilo pracovné stretnutie rektorov košických verejnoprávnych univerzít. Podnetom na toto pracovné stretnutie bola snaha o koordinovaný postup vysokých škôl pri riešení zložitej situácie po zavedení opatrení na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Ako je všeobecne známe Technická univerzita, Univerzita P. J. Šafárika i Univerzita veterinárskeho lekárstva farmácie v Košiciach od 9. marca 2020 ukončili prezenčnú výučbu a prešli na distančnú formu vzdelávania. Predmetom rokovania bola najmä výmena skúseností z doterajšieho spôsobu výučby, koordinovaný postup vo výučbe na zvyšnú časť letného semestra (LS), ako aj koordinovaný postup v oblasti pracovno-právnych vzťahov a ich dopadov. Rektori taktiež zaujali spoločné stanovisko k blížiacim sa prijímacím skúškam na akademický rok 2020/21.

K najdôležitejším patria tieto závery:

  • Všetky tri univerzity vytvoria podmienky na dodržanie základných rámcov už schválených harmonogramov LS AR 2019/20 s tým, že na univerzitách budú prijaté opatrenia k obsahovému i organizačnému zvládnutiu výučby v požadovanej kvalite, ukončeniu a obhajobám záverečných prác, štátnych skúšok a pod. s využitím nástrojov dištančného vzdelávania v rozsahu podľa aktuálnej potreby. Rektori sa vzájomne informovali o pozitívnych skúsenostiach niektorých nástrojov na dištančné vzdelávanie.
  • Všetky tri univerzity sú pripravené odpustiť poplatky študentom za ubytovanie v ich študentských domovoch v mesiaci apríl. Následne príjmu ďalšie rozhodnutie podľa vývoja situácie.
  • Všetky tri univerzity príjmu podobný model financovania tvorivých, administratívnych i robotníckych profesií počas obmedzeného pobytu na pracoviskách. Tvoriví zamestnanci sú plne vyťažení prácou z domu. Podobne dominuje práca z domu u administratívnych zamestnancov, ktorí tak ako tvoriví zamestnanci poberajú funkčné platy. Zamestnanci, ktorí sú evidovaní s prekážkou v práci, budú v mesiaci apríl poberať priemernú mzdu, resp. budú čerpať dovolenky. V mesiaci máj pravdepodobne univerzity budú musieť, v súlade so zákonom, krátiť mzdu zamestnancom s prekážkou v práci. Rektori príjmu spoločné rozhodnutie.
  • Košické univerzity ubezpečujú všetkých maturantov a ich rodičov, že harmonogram prijímacieho konania prispôsobia harmonogramu maturitných skúšok. Harmonogram i formu prijímacieho konania prispôsobia tak, aby na všetkých troch univerzitách nerušene zahájili výučbu podľa ich platného Harmonogramu akademického roka 2020/2021. Univerzity sú a budú ústretové aj v tom, že podklady k prihláške, ktoré uchádzač o štúdium z objektívnych dôvodov nebol schopný dodať v termíne podania prihlášky, bude môcť doručiť elektronicky aj dodatočne.
  • Na záver rektori vyhlasujú, že košické univerzity ochotne ponúkajú pomoc verejnosti zaujímavými vzdelávacími aktivitami. Vďaka svojim vedeckovýskumným aktivitám sa radi zapoja aj do boja s následkami COVID-19. Taktiež vysoko oceňujú doterajšiu iniciatívu študentov a zamestnancov, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít v prospech spoločnosti.

Rokovali rektori košických univerzít

Display portlet menu