Univerzita

Promócie absolventov Univerzity tretieho veku v roku 2018

Display portlet menu

Promócie absolventov Univerzity tretieho veku v roku 2018

Už 25 rokov ponúka Technická univerzita v Košiciach formou Univerzity tretieho veku (UTV) záujemcom možnosť ďalšieho kvalitného vzdelávania, osobnostného rozvoja a sociálneho zaradenia. Vyžaduje si to určitú mieru odhodlania, sebadisciplíny a chuti zmeniť svoj život.

25. mája 2018 ukončilo štúdium slávnostnou promóciou v Aule Maxima TUKE 178 študentov v 8 študijných odboroch (Psychohygiena, Dejiny umenia, Anglický jazyk, Sociológia a sociálna psychológia, Letecká doprava, Informatika a informačné technológie, Veterinárna medicína a Geoturizmus).

Hoci absolventi UTV nedostávajú žiadny akademický titul, je o tento druh štúdia vysoký záujem. Túžba po vedomostiach a nových poznatkoch im dáva možnosť vytvoriť si novú životnú perspektívu. Významnú úlohu tu zohráva aj možnosť kontaktu a to nielen s vekovo blízkymi ľuďmi, ale možno hovoriť aj o strete generácií. Najstaršou absolventkou v tomto akademickom roku bola 85 ročná pani Irena Vargová. Oduševnenie, ktoré je bolo citeľné pri slávnostnej promócii je zrkadlom ich prístupu k štúdiu, ktorý by mohol závidieť nejeden poslucháč riadneho vysokoškolského štúdia. Tento prejav záujmu je najlepším ocenením pre organizátorov a pedagógov, ktorí nezištne pôsobia ako garanti a prednášatelia v jednotlivých študijných odboroch.

V tomto akademickom roku boli v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie otvorené 2 nové študijné odbory Farmácia a Rodinné a verejné financie. V nasledujúcom akademickom roku je v pláne otvorenie odboru s názvom Košice na križovatkách dejín.

Bližšie informácie nájdete na web stránke:
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/usek-vzdelavania/univerzita-tretieho-veku/

Promócie absolventov Univerzity tretieho veku v roku 2018

Display portlet menu