Univerzita

Prijatie nových profesorov

Pán rektor, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prijal v priestoroch svojej kancelárie novovymenovaných profesorov Technickej univerzity v Košiciach. Je to vždy veľká udalosť, keď do radov profesorov TUKE prijíma nových členov a hlavne, že ich menovaním stúpa dobré meno a kredit našej univerzity.

Z rúk prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku si dňa 4. decembra 2017 prevzali menovacie dekréty vysokoškolskí profesori z Technickej univerzity v Košiciach:

  • prof. RNDr. Ján Ziman, CSc., z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE vymenovaný v študijnom odbore „fyzikálne inžinierstvo“.
  • prof. Ing. Ján Slota, PhD. – zo Strojníckej fakulty TUKE vymenovaný v študijnom odbore „výrobné technológie“.

Pozvanie pána rektora prijali aj profesori TUKE inaugurovaní na partnerských univerzitách:

  • prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. - Fakulta umení TUKE – inaugurovaný na VŠVU Bratislava vymenovaný 9. 11. 2016 v odbore „dizajn“
  • prof. Ing. Katarína Monková, PhD. - FVT TUKE so sídlom v Prešove – inaugurovaná na ZČU v Plzni, vymenovaná 19. 12. 2016 v odbore „Strojní inženýrství“
  • prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. - FVT TUKE so sídlom v Prešove - inaugurovaný na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně, vymenovaný 19. 06. 2017 v odbore „Řízení strojů a procesů“


Blahoželáme!