Univerzita

Návšteva veľvyslankyne Indie na TUKE

Display portlet menu

Návšteva veľvyslankyne Indie na TUKE

Dňa 17.10.2023 vedenie Technickej univerzity v Košiciach privítalo na pôde univerzity veľvyslankyňu Indie J.E. Apoorva Srivastava.

Pani veľvyslankyňu prijal rektor univerzity prof. Ing. Peter Mésároš, PhD. spolu s prorektorom pre zahraničné vzťahy a mobilitu prof. Ing. Ján Piteľom, PhD.

Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia fakúlt univerzity, na ktorých indickí študenti študujú. Počas návštevy na univerzite bola veľvyslankyňa srdečne privítaná i zástupcami indických študentov.

Účelom návštevy bolo diskutovať o rozvoji vzájomných vzťahov a potrebách indických študentov študujúcich na Technickej univerzite v Košiciach.

Po úvodnom predstavení Technickej univerzity v Košiciach a príhovore pani veľvyslankyne rektor univerzity otvoril diskusiu. Hlavným cieľom diskusie boli problémy a príležitosti, ktorým čelia indickí študenti počas svojho štúdia na Slovensku a otázky súvisiace s podmienkami, ktoré univerzita pre svojich zahraničných študentov vytvára, ako napr. akademická a sociálna podpora, kultúrna integrácia a kariérne vyhliadky. Zúčastnení zástupcovia fakúlt pani veľvyslankyni prezentovali skúsenosti s výučbou indických študentov, ich aklimatizáciou a aktuálnymi potrebami.

V rámci diskusie zástupcovia vedenia univerzity potvrdili jej záväzok vytvárať rozmanité a inkluzívne akademické prostredie a zabezpečovať potrebnú podporu pre zahraničných študentov na to, aby úspešne zvládli svoje štúdium a ďalej rozvíjali svoj potenciál.

Pani veľvyslankyňa ocenila prístup univerzity a jej záujem o vytváranie podmienok uľahčujúcich adaptáciu indických študentov na štúdium v novom akademickom a spoločenskom prostredí, príležitostí pre ich internacionalizáciu a zabezpečovanie poradenstva počas štúdia.

Návšteva položila základy pre posilnenie akademickej spolupráce medzi univerzitou a Indiou. Diskutovalo sa aj o potenciálnych akademických partnerstvách, programoch mobilitnej výmeny a vedeckej spolupráci, ktoré predstavujú výhody aj pre indickú študentskú komunitu. Zdôraznený bol záujem univerzity zapájať indických študentov do medzinárodnej mobility a študentských aktivít organizovaných alianciou európskych univerzít Ulysseus, ktorej je TUKE členom.

V závere stretnutia obe strany vyjadrili svoj záujem o ďalšie rozhovory a vzájomnú spoluprácu.

Táto návšteva predstavuje významný krok vpred pri budovaní pevných akademických a kultúrnych vzťahov medzi Technickou univerzitou v Košiciach a Indiou, s cieľom poskytnúť najlepší možný vzdelávací zážitok indickým študentom a podporiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Návšteva veľvyslankyne Indie na TUKE

Display portlet menu