Univerzita

Inovačné centrum Košického kraja prinesie na východ nové pracovné miesta

Display portlet menu

Inovačné centrum Košického kraja prinesie na východ nové pracovné miesta

Vzniká aj Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC), vďaka ktorému by mala prísť do kraja investícia za vyše 300 miliónov eur.

Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a rozvinúť nový high-tech priemysel – to bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zástupcovia Košického samosprávneho kraja podpísali 4. augusta 2021 zakladajúcu zmluvu spolu s tromi univerzitami so sídlom v Košickom kraji (Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach) a mestom Košice.

Partneri združení v inovačnom centre okrem toho založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického sektora sa doň pridal aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a Univerzitná nemocnica L. Pasteura. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja. Jeho úlohou bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Košický kraj má v pláne zapojiť sa do výzvy, ktorú vypíše Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci ktorej župa pripraví projektovú dokumentáciu súvisiacu s Inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici, kde bude mať ICKK svoje sídlo.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia Inovačného centra zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií v kraji. Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou a vytvárať podmienky pre vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Tie by mali byť zamerané najmä na využívanie nových výrobných postupov a technológií či výrobkov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a školských internátov, či vedeckých parkov.

Zdroj: web.vucke.sk

Inovačné centrum Košického kraja prinesie na východ nové pracovné miesta

Display portlet menu