Uchádzači

Prijímacie konanie

Už žiadne papierové prihlášky!

Pre uchádzača o štúdium sa prijímacie konanie začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

Technická univerzita v Košiciach (ďalej TUKE) prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej verzii. Uchádzačovi o štúdium na TUKE odpadá povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou.

Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému TUKE (IS MAIS), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v IS MAIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.

Všetky prílohy je možné nahrať vo formáte .pdf do IS MAIS (životopis, vysvedčenia, maturitné vysvedčenie, doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania a ďalšie prílohy podľa požiadaviek fakulty).

Pre podanie prihlášky prosíme použite nasledovný link:
E-prihláška

Návod ako zaevidovať e-prihlášku nájdete na tomto odkaze.

Maturitné vysvedčenie je možné predložiť najneskôr do dňa zápisu a to:

  • originál maturitného vysvedčenia prinesiete na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite (správnosť údajov potvrdí študijná referentka),
  • notársky overené maturitné vysvedčenie doručíte poštou na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite.

Oznámenie pre uchádzačov z Ukrajiny:
Nedávne zmeny v zákone o vysokých školách umožňujú uchádzačom s prechodným útočiskom jednoduchší prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu v bakalárskych programoch (ak máte riadne ukončené stredné vzdelanie na Ukrajine, ale nemáte maturitné vysvedčenie, Technická univerzita v Košiciach môže prijať aj čestné vyhlásenie absolventa strednej školy a overí jeho spôsobilosť na štúdium na vysokej škole).

Bližšie informácie získate na študijnom oddelení príslušnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.


Výšku poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania určuje príkaz rektora platný pre príslušný akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať (ods. 3 bod 1).

Uchádzači so špecifickými potrebami:
Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
Pre bližšie informácie uchádzača so špecifickými potrebami kontaktujte Bezbariérové centrum TUKE.


Podmienky pre prijatie na štúdium na fakulty TUKE nájdete na tomto odkaze.

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou, na ktorú si podal prihlášku na štúdium.