Uchádzači

Prijímacie konanie pre akademický rok 2021/2022

Display portlet menu

Prijímacie konanie pre akademický rok 2021/2022

Dôležité informácie počas obmedzení spôsobených šírením vírusu COVID-19

Už žiadne papierové prihlášky!

Pre uchádzača o štúdium sa prijímacie konanie začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

Technická univerzita v Košiciach (ďalej TUKE) prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej verzii. Uchádzačovi o štúdium na TUKE odpadá povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou.

Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému TUKE (IS MAIS), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v IS MAIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.

Všetky prílohy je možné nahrať vo formáte .pdf do IS MAIS (životopis, vysvedčenia, maturitné vysvedčenie, doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania a ďalšie prílohy podľa požiadaviek fakulty).

Pre podanie prihlášky prosíme použite nasledovný link:
E-prihláška

Návod ako zaevidovať e-prihlášku nájdete na tomto odkaze.

Maturitné vysvedčenie je možné predložiť najneskôr do dňa zápisu a to:

  • originál maturitného vysvedčenia prinesiete na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite (správnosť údajov potvrdí študijná referentka),
  • notársky overené maturitné vysvedčenie doručíte poštou na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite.

Oznámenie pre uchádzačov z Ukrajiny:
Technická univerzita v Košiciach bude rešpektovať stav, ktorý bol na Ukrajine prijatý so zmenami v právnych predpisoch v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.
TUKE bude akceptovať oslobodenie od Štátnej záverečnej atestácie vykonanej na strednej škole, alebo formou nezávislého externého hodnotenia ako mimoriadnu situáciu spôsobenú mimoriadnymi okolnosťami. TUKE bude uznávať stredoškolské vzdelanie na Ukrajine za ukončené v prípade, ak bude podložené príslušným dokladom o ukončenom stredoškolskom vzdelaní (Vysvedčením o úplnom všeobecnom stredoškolskom vzdelaní s dodatkom) a následnou nostrifikáciou na príslušnom Okresnom úrade na Slovensku (Okresný úrad v Košiciach - Odbor školstva).


Pre uchádzačov, ktorým vyhovuje podanie prihlášky v písomnej podobe sme túto možnosť ponechali a môžu tak doručiť písomnú prihlášku na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výšku poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania určuje príkaz rektora platný pre príslušný akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať (ods. 3 bod 1).

Uchádzači so špecifickými potrebami:
Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
Pre bližšie informácie uchádzača so špecifickými potrebami kontaktujte Bezbariérové centrum TUKE.


Podmienky pre prijatie na štúdium na fakulty TUKE nájdete na tomto odkaze.

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou, na ktorú si podal prihlášku na štúdium.