Štúdium

Študentské ankety

Ďakujeme Vám za účasť na študentskej ankete Hodnotenie letného a zimného semestra.

Vaše odpovede týkajúce sa študijných programov, procesu vzdelávania, učiteľov a predmetov boli postúpené na vedenie fakúlt TUKE.

Najčastejšie pripomienky študentov v študentskej ankete Hodnotenie letného a zimného semestra 2022/2023 spadajúce pod kompetenciu univerzity:

  • kvalita a ceny v stravovacích zariadeniach TUKE,
  • kvalita parkovania na študentskom parkovisku,
  • chýbajúce miesto na odkladanie bicyklov v areáli TUKE,
  • chýbajúce utierky, mydlo a zrkadlá na toaletách.

V júni 2022 bol spracovaný dotazník Bezbariérovým centrom TUKE (BBC TUKE), ktorého cieľom bolo zistiť súčasný stav podpory a spokojnosť študentov so špecifickými potrebami so službami BBC TUKE, ktoré sú im poskytované počas štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, taktiež odhaliť slabé a silné stránky a na základe výsledkov sformulovať odporúčania na zlepšenie podpory študentov so špecifickým potrebami. Dotazník bol zaslaný všetkým študentom so špecifickými potrebami, ktorí sú v evidencii BBC TUKE (spolu 58 študentov). Dotazník vyplnilo 11 respondentov, ktorí využívali služby BBC TUKE. Skúsenosti s podporou pri štúdiu zo strany BBC TUKE hodnotili 5 študenti ako výborné, 5 ako veľmi dobré a 1 ako dobré, pričom nebola zaznamenaná negatívna skúsenosť so službami BBC TUKE zo strany študentov. Respondenti vyzdvihli ochotu a schopnosť pracovníkov BBC TUKE riešiť vzniknuté problémy.

Vedenie TUKE sa 26. marca 2019 stretlo s členmi študentskej časti akademického senátu TUKE, predsedami študentských častí akademických senátov fakúlt TUKE a predsedami študentských rád internátov. Cieľom tohto stretnutia bolo vytvorenie priameho komunikačného kanálu medzi vedením TUKE a zástupcami študentov ako aj upevnenie vzájomnej dôvery. Počas troch hodín študentskí zástupcovia spolu s vedením diskutovali o vyhodnotení študentskej ankety, ktorá bola v uplynulom zimnom semestri dostupná v informačnom systéme MAIS a o problémoch, ktoré trápia študentov. Preberané témy sa zameriavali najmä na ubytovanie a ich prerábanie, kvalitu stravy a poskytovanie dotácie na stravu, nárastu zahraničných študentov a hygienu. Študenti počas stretnutia diskutovali s vedením univerzity taktiež o ďalších témach, ktoré trápia študentov jednotlivých fakúlt a internátov, pričom sa v aktívnej diskusii vedenie snažilo na konkrétne problémy poskytnúť okamžité riešenie. Stretnutie malo u vedenia a taktiež študentov pozitívne ohlasy a preto sa vedenie Technickej univerzity v Košiciach rozhodlo usporiadať ďalšie diskusie so študentmi.

Vyjadrite svoj názor!

Študentská anketa: Hodnotenie kvality vzdelávania na TUKE

Milé študentky a študenti, vyplňte anketu a pomôžte tak aj vy zlepšiť kvalitu výučby na TUKE!

Chcem vyjadriť svoj názor

Jediným cieľom tejto ankety je skvalitniť výučbu na TUKE – napraviť to, čo Vám pri učení sa prekáža a podporiť to, čo Vám pomáha. Zaujíma nás väčšinový názor, preto je dôležité, aby sa do ankety zapojilo čo najviac z Vás. Pri malej účasti získané informácie nezodpovedajú skutočným názorom študentov.

Pridajte, prosím, svoj názor k názorom ostatných. Vyjadrite sa o predmetoch, univerzite aj o sebe pomocou odpovedí na otázky, ktoré Vám anketa ponúka. Tešíme sa na Vaše odpovede!

Podľa §70 ods. 1 písm. h zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má študent právo aspoň raz ročne možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch. Na TUKE je Vám táto možnosť ponúknutá už od akademického roku 2006/2007 formou celouniverzitných študentských ankiet dvakrát ročne.

Aktuálna anketa je prístupná každému študentovi po prihlásení do akademického informačného systému MAIS. Prihlásenie je potrebné na to, aby každý študent hlasoval iba raz. Vedenie TUKE zaručuje anonymitu pri hlasovaní. V systéme sa neeviduje väzba medzi štúdiom študenta a vyplneným dotazníkom. Za ochranu osobných a dôverných údajov sú zodpovední konkrétni poverení pracovníci TUKE. Aktuálnou anketou sa hodnotí predchádzajúci semester Akademického roka.

Ďakujeme za Vašu účasť!

Vyhodnotenie účasti na ankete Hodnotenie ZS 2023/2024

Fakulta Počet študentov Počet respondentov Účasť v %
FBERG 1924 461 23,96%
FMMR 178 54 30,34%
SjF 1613 226 14,01%
FEI 4370 2106 48,19%
SvF 970 151 15,57%
EkF 994 109 10,97%
FVT 935 508 54,33%
FU 286 45 15,73%
LF 842 269 31,95%
TUKE 12112 3929 32,44%


Vyhodnotenie účasti na ankete Hodnotenie LS 2022/2023

Fakulta Počet študentov Počet respondentov Účasť v %
FBERG 2100 139 6,62%
FMMR 250 70 28,00%
SjF 1741 165 9,48%
FEI 3962 654 16,51%
SvF 872 124 14,22%
EkF 909 107 11,77%
FVT 1034 74 7,16%
FU 284 46 16,20%
LF 834 96 11,51%
TUKE 11986 1475 12,31%


Vyhodnotenie účasti na ankete pre študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia AR 2023/2024

Fakulta Počet študentov Počet respondentov Účasť v %
FBERG 902 118 13,08%
FMMR 46 12 26,09%
SjF 565 161 28,50%
FEI 1761 983 55,82%
SvF 356 103 28,93%
EkF 333 81 24,32%
FVT 363 52 14,33%
FU 58 16 27,59%
LF 266 137 51,50%
TUKE 4650 1663 35,76%


Pripomienky a problémy s anketami posielajte na mais@helpdesk.tuke.sk.

Externé hodnotenie kvality na Technickej univerzite v Košiciach – Študentský prieskum Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Akademická štvrťhodinka.