Základné informácie

Preukaz študenta – základné informácie

 • Identifikačné preukazy pre študentov 1.ročníkov budú vytlačené pred zápisom a budú študentom vydávané pri zápise, aby ich už mohli v príslušných aplikáciách používať (knižničné a stravovacie služby, dopravné systémy, kopírovacie a tlačové služby).
 • Študentom prijatým v ďalších kolách (neskorších termínoch) budú preukazy vytlačené a odovzdané v termíne dohodnutom ÚVT a študijnými oddeleniami.
 • Študentom, ktorí sa prihlásili na viac fakúlt TUKE nebudú vopred tlačené preukazy. Študentovi sa vytlačí len jeden preukaz na fakultu, ktorú si zvolí a túto informáciu nahlási na ÚVT (dispecing@helpdesk.tuke.sk)
 • študent denného štúdia dostáva preukaz vo formáte medzinárodného preukazu ISIC (www.isic.sk), študent externého štúdia dostáva interný preukaz univerzity
 • preukaz je majetkom študenta, t.j. pri ľubovoľnom ukončení štúdia preukaz zostáva študentovi
 • doba platnosti preukazu podľa prolongačnej známky (vizuálne) aj elektronická doba platnosti preukazu podľa údajov zapísaných v čipe končí 30.9. nasled. ak. roka alebo pri ukončení štúdia z akéhokoľvek dôvodu dňom vyradenia z evidencie v IS MAIS študijným oddelením.
 • vydaný preukaz študenta pre I. stupeň štúdia (Bc.) je akceptovaný aj v ďalších stupňoch štúdia (II. aj III. stupeň). Pôvodný preukaz však musí zodpovedať forme štúdia, na ktorú študent nastupuje.
 • externe študujúci zamestnanec TUKE musí mať v zmysle platnej legislatívy aj preukaz študenta
 • duplikáty preukazov (napr. pri strate, poškodení ...), reklamácie napr. pri nefunkčnosti preukazu a pod. sa vybavujú na ÚVT
 • pozor na preukaz - citlivosť na ohyb (dochádza k poškodeniu anténky – je zabudovaná po obvode preukazu)
 • prístup na parkoviská v areáli TUKE cez rampy majú študenti I. a II. stupňa štúdia len v odôvodnenom prípade (pri zdravotných problémoch) a na základe písomnej žiadosti, potvrdenej študijným oddelením.
 • študentské preukazy akceptujú nasledovné dopravné spoločnosti (študentské zľavy sú poskytované podľa taríf jednotlivých dopravcov):
 1. SAD Humenné, a.s.
 2. SAD Michalovce, a.s.
 3. SAD Prešov, a.s.
 4. Eurobus, a.s. Košice
 5. SAD Žilina, a.s.
 6. SAD Zvolen, a.s.
 7. Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
 8. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
 9. Dopravný podnik Bratislava, a.s.
 10. Dopravný podnik mesta Žilina
 11. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Bratislava
 12. BUS Karpaty, s.r.o.
 13. SAD Trenčín, a.s.
 14. Slovak Lines, a.s.
 15. SAD Prievidza, a.s.
 16. Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
 17. SAD Poprad, a.s.
 18. SAD Dunajská streda, a.s.
 19. SAD Liorbus Ružomberok
 20. SAD Lučenec
 21. SAD Nové Zámky
 22. SAD Trnava
 23. Skand Skalica
 24. SAD Veolia Nitra
   
Prolongácia identifikačných preukazov (predĺženie ich doby platnosti) pre vyššie ročníky denného aj externého štúdia:
 • vizuálna prolongácia
  • denné štúdium:
   • známkou ISIC - kompletná funkcionalita študentského preukazu
  • externé štúdium:
   • internou univerzitnou (červenou štvorcovou) prolongačnou známkou „externista“ - pre všetky interné (univerzitné) a externé funkcionality karty okrem zliav a benefitov poskytovaných prostredníctvom CKM SYTS a dopravných zliav (študent túto známku dostane po zápise na študijnom oddelení, poplatok za ňu je zarhnutý v sume 2,50 Eur za externé funkcionality, ktorý študent zaplatil spolu so zápisným podľa príkazu rektora)
   • alebo známkou EURO<26 (originál EURO<26 licencia na ak.rok za 10,- Eur pre externistov, ktorí ešte nedovŕšili 27 rokov) – funkcionalita študentského preukazu aj so zľavami a benefitmi poskytovanými prostredníctvom CKM SYTS (www.euro26.sk)
 • elektronická prolongácia prostredníctvom univerzitného terminálu (denné aj externé štúdium)
  • každý študent vyššieho ročníka priloží svoju identifikačnú kartu k univerzitnému terminálu, ktoré sú dostupné v hlavnej budove Letná 9, na fakulte v Prešove alebo na ÚVT Němcovej 3

Neprolongované preukazy budú automaticky zablokované v interných aj externých systémoch.

Externé funkcionality a ich aktivácia
 • verejná doprava prímestská, diaľková, MHD
 • elektronická peňaženka
 • časové lístky MHD
 • železničná doprava
 • prístupové a dochádzkové systémy
 • Centrum vedecko-technických informácií SR
 • knižnice mimo UK TUKE


Aktivácia externých funkcionalít
Aktivácia externých funkcionalít je vykonávaná výlučne prostredníctvom univerzitných terminálov po zápise študenta k riadnemu štúdiu do ročníka.