Štúdium

Legislatíva štúdia

Koronavírus → informácie, opatrenia

Žiadosť – oznámenie o aktivácii elektronickej schránky na doručovanie

Školné a poplatky spojené so štúdiom

Harmonogram akad. roka 2023/2024
Harmonogram akad. roka 2022/2023
Harmonogram akad. roka 2021/2022
Harmonogram akad. roka 2020/2021

Študijný poriadok TUKE

Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov

Poriadok prijímacieho konania (Príloha č.1 Štatútu TUKE)
Úplné znenie len pre vnútorné potreby! Zmena po Dodatku č. 12
Platnosť od 14.06.2021, účinnosť od: 17.06.2021

Ubytovací poriadok

Metodický pokyn o záverečných a kvalifikačných prácach na TUKE
Prílohy k Metodickému pokynu o záverečných a kvalifikačných prácach na TUKE majú interný charakter. Nachádzajú sa na stránke Legislatívy TUKE.

Metodický pokyn Pôsobnosť TUKE a jej fakúlt v programe Európskeho spoločenstva LLP Erasmus+

Informácie o štipendiách

Uznávanie dokladov o vzdelaní