doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.

Display portlet menu

doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Názov inauguračnej prednášky:
Biouhlie v manažmente ochrany životného prostredia
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
environmentálne inžinierstvo
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 08.07.2021 o 9.00 h sa na zasadnutí Vedeckej rady fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. RNDr. Martina Pipíšku, PhD., docenta na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Téma: “Biouhlie v manažmente ochrany životného prostredia“. Miesto konania: TUKE, SvF, zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice. Inauguračná prednáška bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Inzerát uverejnený v denníku SME 23.06.2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
05.02.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
OF EU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor environmentalistika) prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
FEE TU vo Zvolene (pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor environmentálne inžinierstvo) prof. Dr. Ing Miroslav Kyncl
HGF VŠB TU v Ostrave, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor ochrana životného prostredia)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. RNDr. Nadežda Števulová, CSc.
(zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor environmentálne inžinierstvo)

členovia:
prof. Ing. Danica Fazekašová, PhD.
FM PU v Prešove (pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor environmentálne inžinierstvo)

prof. RNDr. Peter Andráš, PhD.
FPV UMB v BB (pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor ochrana životného prostredia)

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
FŽP UJEP, Ústí nad Labem, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor analytická chémia)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SvF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 13.07.2022 vymenovaný za profesora prezidentkou SR