doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.
Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Názov inauguračnej prednášky:
Kvalita vnútorného prostredia budov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
pozemné stavby
Miesto konania:
1. júla 2020 o 11,00 hod. v Aule Maxima, TUKE, Letná 9, Košice
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach oznamuje, že dňa 19.03.2020 o 11,00h sa na zasadnutí Vedeckej rady fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Silvie Vilčekovej, PhD., docentky na Ústave environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Téma: “Kvalita vnútorného prostredia budov“. Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, m. č. 247, Vysokoškolská 4, Košice.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu a Príkaz rektora TUKE č. 04/2020 k zníženiu rizika nákazy koronavírusom COVID-19 zo dňa 9.3.2020 sa zasadnutie Vedeckej rady Stavebnej fakulty TUKE naplánované na 19.03.2020 ruší a odkladá na neurčito. Na tomto zasadnutí VR SvF mala byť prednesená inauguračná prednáška doc. Ing. Silvie Vilčekovej, PhD. zo SvF TUKE.
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach oznamuje, že dňa 01.07.2020 o 11,00h sa na zasadnutí Vedeckej rady fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Silvie Vilčekovej, PhD., docentky na Ústave environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Téma: “Kvalita vnútorného prostredia budov“. Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach, Aula Maxima, TUKE, Letná 9, Košice.
Inzerát uverejnený v denníku SME 15.06.2020
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
14.10.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
SvF STUBA (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby - technické zariadenie budov) prof. Ing. arch. Róbert Špaček, CSc.
FA STUBA (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor architektúra a urbanizmus) prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.
FAST VUT Brno (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc.
SvF TUKE (predsedníčka) (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby - technické zariadenie budov)

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
FSv ČVUT Praha (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby - technické zariadenie budov)

prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
FAST VŠB TU Ostrava (zahraničná odborníčka, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby)

Ing. Ladislav Piršel, PhD.
ALOCONS, Zelené budovy, BA (odborník z praxe)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SVF TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 22.04.2021 vymenovaná za profesorku prezidentkou SR