doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov inauguračnej prednášky:
Mechanika viacvrstvových kompozitných konštrukčných prvkov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Miesto konania:
25.3.2021 o 9.00 h prostredníctvom videokonferencie v zasadacej miestnosti dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 25.03.2021 o 9.00 h sa na zasadnutí Vedeckej rady fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Evy Kormaníkovej, PhD., docentky na Ústave inžinierskeho staviteľstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Téma: “Mechanika viacvrstvových kompozitných konštrukčných prvkov“. Miesto konania: TUKE, SvF, zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice.
Inzerát uverejnený v denníku SME 05.03.2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
16.10.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.
SvF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika) prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
FAST VŠB TU Ostrava, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor Teorie a konstrukce staveb) prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
SvF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

členovia:
prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
ÚSTARCH SAV BA (pôsobí na SAV vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)

prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc.
FSv ČVUT Praha, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor teoretická a aplikovaná mechanika)

prof. Ing. Juraj Králik, CSc.
SvF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SvF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 18.01.2022 vymenovaná za profesorku prezidentkou SR