doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov inauguračnej prednášky:
Udržateľnosť výroby stavebných materiálov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
stavebníctvo
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 28.10.2021 o 09.00 h sa na zasadnutí Vedeckej rady fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Aleny Sičákovej, PhD., docentky na Ústave environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Téma: “Udržateľnosť výroby stavebných materiálov“. Miesto konania: TUKE, SvF, zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice. Inauguračná prednáška bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Inzerát uverejnený v denníku SME 12.10.2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
02.03.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
SvF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo) prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
FAST, VUT v Brne, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
Kloknerův ústav, ČVUT Praha, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc.
SvF TU v Košiciach (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo)

členovia:
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. MBA, dr.h.c.
FAST VUT v Brne, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství)

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
SvF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo)

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová
SvF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor stavebníctvo)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SvF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 31.08.2022 vymenovaná za profesorku prezidentkou SR